Nationale Ombudsman op bezoek bij  Kadera en RIBW Overijssel

 “Ieder kind verdient een veilig thuis, daar zorgen we samen voor”

Vandaag verwelkomden RIBW Overijssel en Kadera aanpak huiselijk geweld de Nationale Ombudsman tijdens zijn ‘ombudstour’ in het Huis van de Wijk in Zwolle. Tijdens het bezoek sprak Ombudsman Reinier van Zutphen onder andere over kinderen & huiselijk geweld en het belang van medezeggenschap en betrokkenheid van cliënten.

Reinier van Zutphen werd verwelkomd door RIBW Overijssel regiodirecteur IJsselland Anne-Marie Journee in het Huis van de Wijk. Na een welkomstwoord vertelden Bente Olde-Engberink, voorzitter van de OR, en Erik Revenboer, Adviseur Cliëntenraad bij RIBW Overijssel over de verschillende manieren waarop bij de RIBW werk wordt gemaakt van medezeggenschap en waarop cliënten worden betrokken bij de organisatie en de besluitvorming. Ombudsman van Zutphen zei hierover “Mijn ervaring is dat pas als er intensief persoonlijk contact is je goed naar elkaar kunt luisteren. Dat lijkt eenvoudig, maar als je dat écht goed en eerlijk wilt doen kan het best ingewikkeld worden.”

Na een korte pauze was het woord aan Jeroen Traas, directeur-bestuurder bij Kadera. Jeroen vertelde in het kort over de opvang en hulpverlening die Kadera biedt aan mannen, vrouwen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld. Daarna gaven Danielle Rijksen en Diana Jansen, beiden kinderhulpverlener bij Kadera, een presentatie over de hulpverlening aan kinderen die bij Kadera in de opvang verblijven. Hierbij kwamen verschillende thema’s aan bod zoals het contact met de achterblijvende ouder, systeemgericht werken, het belang van samenwerken en de verscheidenheid in de aanpak van huiselijk geweld tussen de verschillende regiogemeenten in het werkgebied. Danielle Rijksen: “Uiteindelijk verdient ieder kind een veilig thuis. Daar staan wij voor, maar dat kunnen we alleen samen met anderen bereiken. Dat lukt alleen als we samenwerken!”

Afsluitend was het woord aan Reinier van Zuthpen, die de deelnemers wat meer vertelde over de werkzaamheden van de ombudsman en over de ombudstour in Overijssel. Ook blikte hij terug op de gesprekken en presentaties tijdens het werkbezoek en benadrukte hij het belang voor de ombudsman om, mede door middel van dit soort werkbezoeken, in contact te komen en te blijven met de mensen om wie het gaat.

LHBTI en huiselijk geweld

Vrouw in de keuken in de opvang

Huiselijk geweld komt in alle lagen van de bevolking voor, ongeacht leeftijd, geslacht, culturele achtergrond of seksuele voorkeur. LHBTIQ+ personen zijn echter een kwetsbare groep als het gaat om huiselijk geweld. Ze zijn vaak bang om openlijk over hun seksuele oriëntatie te praten en zijn daardoor mogelijk minder geneigd om hulp te zoeken. Dit kan leiden tot een verhoogd risico op herhaaldelijk geweld en langdurige trauma’s. LJBTI personen lopen bovendien een groter risico om slachtoffer te worden van huiselijk geweld dan cis-hetero personen.
Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de prevalentie van huiselijk geweld onder lHBTIQA+ personen, maar het is moeilijk om nauwkeurige cijfers te geven, aangezien niet alle slachtoffers van huiselijk geweld melding maken van hun ervaringen. Een studie uitgevoerd door het European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) toonde aan dat 20% van de LHBTI personen in Europa ooit te maken heeft gehad met fysiek of seksueel geweld binnen de context van een intieme relatie. In Nederland heeft onderzoeksbureau Movisie in 2018 een rapport uitgebracht waaruit blijkt dat lhbti personen vaker slachtoffer zijn van huiselijk geweld dan heteroseksuele personen. Zo geeft 27% van de lhbti personen in het onderzoek aan ooit slachtoffer te zijn geweest van fysiek geweld in een relatie, tegenover 5% van de heteroseksuele personen.
Het is belangrijk om te benadrukken dat deze cijfers slechts een indicatie zijn van de omvang van het probleem en dat het werkelijke aantal slachtoffers waarschijnlijk hoger ligt. LHBTI personen kunnen terughoudend zijn om hun ervaringen te delen vanwege angst voor discriminatie of onbegrip. Daarom is het van cruciaal belang dat er meer aandacht komt voor huiselijk geweld binnen de LHBTI gemeenschap en dat er meer steun en hulpverlening beschikbaar wordt gesteld voor slachtoffers.
Kadera biedt hulpverlening aan LHBTI personen die te maken hebben met huiselijk geweld. Onze hulpverlening aan LHBTI personen is gebaseerd op dezelfde principes als onze reguliere hulpverlening. We bieden slachtoffers van huiselijk geweld een veilige plek om te verblijven en begeleiden hen bij het maken van een veiligheidsplan. Hierbij houden we rekening met de specifieke risico’s die LHBTI personen kunnen lopen, zoals het gevaar om uit de kast te komen bij familieleden of het risico op sociale uitsluiting. We bieden slachtoffers de mogelijkheid om hun verhaal te vertellen en bieden hen de juiste ondersteuning bij het herstellen van de gevolgen van het geweld. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat we hen doorverwijzen naar een gespecialiseerde psycholoog of traumatherapeut.
Het is belangrijk dat LHBTI personen die te maken hebben met huiselijk geweld weten dat ze niet alleen staan en dat er hulp beschikbaar is. Bij Kadera bieden we veilige en professionele hulpverlening aan iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld, ongeacht geslacht, culturele achtergrond of seksuele oriëntatie.

Samen Sterker: Verslag van de Stakeholdersbijeenkomsten 2024

Op woensdag 3 april 2024 vond de eerste van de twee stakeholdersbijeenkomsten van Kadera plaats in het PEC stadion Zwolle, gevolgd door de bijeenkomst in de Grolsch Veste Enschede op donderdag 4 april 2024. De bijeenkomsten stonden in het teken van het verkennen van de rol van Kadera in de aanpak van huiselijk geweld en het bespreken van de strategische koers voor de komende jaren.

De dag begon met een hartelijke ontvangst waarbij de aanwezigen werden verwelkomd door Jeroen Traas, directeur-bestuurder van Kadera, die het belang van samenwerking benadrukte. Anita Wix deelde vervolgens inspirerende voorbeelden uit haar eigen ervaringen met intieme terreur en als ex-client van Kadera.

Dagvoorzitter Essa Reijmers, senior beleidsadviseur bij Valente, gaf een introductie op de thema’s van de dag en legde het programma uit. Deelnemers werden vervolgens uitgenodigd om aan tafels plaats te nemen en in kleine groepen te discussiëren over verschillende onderwerpen, zoals de ervaringen met de samenwerking met Kadera en de benodigde hulp voor specifieke doelgroepen.

Na een tafelwissel voor de tweede ronde, werden de gesprekken voortgezet en werd er dieper ingegaan op thema’s zoals de rol van Kadera in verschillende stadia van het hulpverleningsproces en de behoeften van kinderen in situaties van huiselijk geweld. Uit de terugkoppeling van de gesprekken aan de tafels, kwamen waardevolle bijdragen voor de ontwikkeling van de strategische koers 2025-2030.

Het programma werd afgesloten met een plenair panelgesprek waarbij professionals uit het veld de strategische koers van Kadera bespraken in relatie tot de ontwikkelingen in het werkgebied. Het publiek werd actief betrokken bij het gesprek en kreeg de gelegenheid om vragen te stellen en ideeën te delen.

Essa rondde de dag af met een korte samenvatting, waarbij ze de ervaringen van de deelnemers ophaalde. Jeroen bedankte vervolgens alle sprekers en aanwezigen, en kondigde aan dat de deelnemers de strategische koers zouden ontvangen. Als afsluiting las Kyrie Stuij een persoonlijke tekst voor, waarmee ze haar ervaringen als kind in de opvang deelde. Tijdens de afsluitende borrel konden deelnemers langs de informatiemarkt lopen en in gesprek gaan met hulpverleners van Kadera.

De stakeholdersbijeenkomsten waren een waardevolle gelegenheid om inzichten te delen, ideeën uit te wisselen en samen te werken aan een toekomst waarin huiselijk geweld effectief wordt aangepakt. We danken alle aanwezigen voor hun betrokkenheid en inzet en kijken uit naar de voortzetting van onze samenwerking.

Het belang van preventie in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling

Preventie van huiselijk geweld en kindermishandeling begint met het vroegtijdig signaleren van signalen en het weten hoe te handelen bij vermoedens van geweld. Training en voorlichting spelen hierbij een cruciale rol.

Training en voorlichting zijn belangrijk omdat het vroegtijdig signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling niet altijd even makkelijk is. Het herkennen van de signalen en het weten hoe te handelen bij vermoedens van geweld vraagt om kennis en vaardigheden die niet vanzelfsprekend zijn. Bovendien kan het voor slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling moeilijk zijn om hulp te zoeken. Door goede voorlichting en training kunnen professionals en andere betrokkenen leren hoe zij deze signalen kunnen herkennen en hoe zij slachtoffers van geweld kunnen ondersteunen en beschermen.

Kadera biedt een uitgebreid scala aan trainingen en voorlichtingen voor professionals in het sociaal domein. Deze trainingen zijn ontworpen om professionals te helpen bij het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling en het correct uitvoeren van de meldcode. De trainingen zijn gericht op het vergroten van de kennis en vaardigheden van professionals, zodat ze huiselijk geweld en kindermishandeling tijdig kunnen signaleren en passende actie kunnen ondernemen. De trainingen zijn praktijkgericht en bieden een combinatie van theoretische kennis en praktische vaardigheden.

Kadera biedt onder meer de training signaleren van huiselijk geweld. De training richt zich op het herkennen van signalen van huiselijk geweld en het omgaan met deze signalen in de dagelijkse praktijk. De training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is speciaal ontworpen voor professionals die verplicht zijn om de meldcode toe te passen. De training behandelt de stappen van de meldcode en hoe deze correct toe te passen.

Naast de trainingen biedt Kadera ook voorlichting aan professionals en organisaties om bewustzijn te creëren over huiselijk geweld en kindermishandeling en de impact ervan op slachtoffers en hun omgeving. Door deel te nemen aan deze trainingen en voorlichtingen kunnen professionals bijdragen aan het voorkomen en verminderen van huiselijk geweld en kindermishandeling en kunnen ze hun professionele vaardigheden en kennis vergroten. Door het bieden van deze trainingen en voorlichting hopen we dat er meer bewustzijn ontstaat over de problematiek van huiselijk geweld en kindermishandeling en dat er meer aandacht komt voor preventie. Ben je benieuwd naar ons volledige aanbod? Kijk dan eens op Kenniscentrum – Kadera

Ontwikkelingen in de aanpak van huiselijk geweld

Huiselijk geweld is een ingrijpend en ernstig probleem in onze samenleving. Gelukkig zijn er steeds meer ontwikkelingen op het gebied van de aanpak van huiselijk geweld. In dit artikel bespreken we vijf ontwikkelingen die bijdragen aan een effectievere aanpak van huiselijk geweld.

1. Integrale aanpak

Een integrale aanpak van huiselijk geweld houdt in dat alle relevante partijen samenwerken in de aanpak van huiselijk geweld. Het gaat hierbij om politie, justitie, hulpverlening en andere betrokken instanties. Een integrale aanpak zorgt ervoor dat slachtoffers beter beschermd worden en daders sneller worden aangepakt. Kadera zet zich actief in voor een integrale aanpak van huiselijk geweld en werkt samen met verschillende instanties om dit te realiseren.

2. Meer aandacht voor kinderen

Kinderen die opgroeien in een gezin waar sprake is van huiselijk geweld, zijn vaak zelf slachtoffer of getuige van het geweld. Het is daarom van groot belang dat er meer aandacht komt voor deze kinderen. Kadera biedt verschillende programma’s en trainingen aan om deze kinderen te ondersteunen en te helpen bij het verwerken van hun ervaringen. Ieder kind in de opvang krijgt een eigen kinderhulpverlener die samen met het kind en de ouder aan de slag gaat om te zorgen voor herstel en een veilige toekomst.

3. Online hulpverlening

Online hulpverlening is de laatste jaren sterk in opkomst. Ook op het gebied van huiselijk geweld is online hulpverlening steeds vaker beschikbaar. Dit biedt voordelen voor mensen die niet fysiek naar een locatie kunnen of willen gaan, bijvoorbeeld vanwege angst voor de dader. Kadera is daarom in oktober 2021 een samenwerking gestart met het Radboud universitair medisch centrum om gezamenlijk onderzoek te verrichten naar de wisselwerking tussen online en offline hulpverlening bij huiselijk geweld. Kadera en SAFE benutten in deze samenwerking hun praktijkervaring en wetenschappelijke kennis. Op die manier wordt de expertise op het gebied van huiselijk geweld, (ex-)partnergeweld en online en offline hulpverlening samengebracht.

4. Aandacht voor preventie

Een andere ontwikkeling in de aanpak van huiselijk geweld is de grotere focus op preventie. Dit betekent dat er steeds meer aandacht wordt besteed aan het voorkomen van huiselijk geweld voordat het daadwerkelijk plaatsvindt. Er wordt bijvoorbeeld ingezet op voorlichting en trainingen om mensen bewust te maken van de risico’s van huiselijk geweld en hoe ze dit kunnen voorkomen. Door meer nadruk te leggen op preventie kan huiselijk geweld hopelijk in de toekomst worden verminderd of zelfs voorkomen.

Kadera draagt bij aan preventie van huiselijk geweld door middel van voorlichting en trainingen. Zo bieden we bijvoorbeeld voorlichting aan scholen en bedrijven om bewustwording over huiselijk geweld te vergroten en signalen te leren herkennen. Ook bieden we trainingen aan professionals in het sociaal domein om hen te leren hoe ze huiselijk geweld kunnen voorkomen en signaleren. Door deze preventieve maatregelen hoopt Kadera bij te dragen aan een samenleving waarin huiselijk geweld minder voorkomt.

5. Cultuursensitieve aanpak

Huiselijk geweld komt in alle lagen van de bevolking voor en heeft vaak te maken met cultuur- en geloofsovertuigingen. Het is daarom van belang dat er meer aandacht komt voor cultuursensitieve aanpak van huiselijk geweld. Kadera biedt cultuursensitieve hulpverlening aan, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende culturele en religieuze achtergronden.

Het is belangrijk dat we ons blijven inzetten voor het voorkomen en verminderen van huiselijk geweld en dat we ons blijven ontwikkelen om hierin succesvol te zijn. Kadera blijft zich daarom actief inzetten voor deze ontwikkelingen en hoopt hiermee een belangrijke bijdrage te leveren aan de aanpak van huiselijk geweld. We blijven ons inzetten voor een integrale aanpak, meer aandacht voor kinderen, online hulpverlening, preventie en een cultuursensitieve aanpak. Samen met alle betrokken partijen en professionals blijven we ons inzetten voor een veilige samenleving zonder huiselijk geweld.

5 tips voor slachtoffers van huiselijk geweld

Het kan moeilijk zijn om om hulp te vragen wanneer je te maken hebt met huiselijk geweld. Schuldgevoelens, schaamte en angst voor represailles kunnen ervoor zorgen dat je je geïsoleerd voelt en niet weet waar je heen moet. Toch is het belangrijk om hulp te zoeken om uit de gewelddadige situatie te komen en de nodige stappen te zetten om veilig te blijven. Hieronder geven we vijf tips voor slachtoffers van huiselijk geweld die het moeilijk vinden om om hulp te vragen.

1. Praat met iemand die je vertrouwt

Het kan een grote stap zijn om over huiselijk geweld te praten, maar praten kan wel helpen. Zoek iemand op die je vertrouwt, bijvoorbeeld een familielid, vriend(in) of collega. Vertel hen wat er aan de hand is en vraag om hun steun. Als je niemand hebt om mee te praten, kun je ook terecht bij een hulpverleningsorganisatie of telefonische hulplijn.

2. Overweeg anoniem advies

Het kan eng zijn om jezelf bekend te maken als slachtoffer van huiselijk geweld. Sommige instanties bieden daarom de mogelijkheid om anoniem advies te krijgen. Dit kan helpen bij het bespreken van je situatie en het verkrijgen van advies over de volgende stappen zonder jezelf bekend te maken. Je kunt bijvoorbeeld chatten met Veilig Thuis, of gebruikmaken van forums zoals https://safewomen.nl/

3. Zoek professionele hulp

Er zijn verschillende instanties die hulp kunnen bieden bij huiselijk geweld, zoals Kadera en Veilig Thuis. Zoek informatie op over deze instanties en welke hulp ze kunnen bieden. Dit kan helpen bij het maken van de juiste keuze voor jouw situatie. Hulpverleners kunnen je helpen bij het doorbreken van de cyclus van huiselijk geweld en bij het vinden van een veilige plek om te verblijven. Zoek contact met een organisatie die gespecialiseerd is in hulp bij huiselijk geweld en vraag om advies. Zij kunnen je helpen om een veilige plek te vinden en je begeleiden bij het zetten van stappen om uit de situatie te komen.

4. Maak een veiligheidsplan

Dit kan helpen om jezelf en eventuele kinderen te beschermen tijdens en na het verlaten van de gewelddadige situatie. Dit plan kan je helpen om jezelf en eventuele kinderen te beschermen tegen geweld en om te weten wat je moet doen als er iets gebeurt. Een veiligheidsplan kan bestaan uit afspraken met vrienden of familie over waar je terecht kunt, het veranderen van sloten of het verzamelen van belangrijke documenten. Maak afspraken met vrienden of familie over wat ze moeten doen als er iets misgaat en zorg dat je belangrijke spullen zoals identiteitsbewijzen, telefoon en geld bij de hand hebt.

5. Vergeet niet dat je niet alleen bent

Huiselijk geweld kan een zeer eenzame en isolerende ervaring zijn, maar het is belangrijk om te onthouden dat je niet alleen bent. Er zijn veel mensen en instanties die hulp kunnen bieden en die er zijn om je te steunen. Hulp zoeken kan de eerste stap zijn naar een veilige en gezonde toekomst.

Zit je in een onveilige situatie? Er is hulp beschikbaar.

Mannenmishandeling

In onze samenleving is er steeds meer aandacht voor geweld tegen vrouwen. En terecht, want dit is een ernstig en veelvoorkomend probleem. Maar wat veel mensen zich niet realiseren, is dat ook mannen slachtoffer kunnen zijn van geweld in relaties.

Mannenmishandeling is een onderwerp dat nog te vaak wordt verzwegen of gebagatelliseerd. Mannen hebben echter net als vrouwen het recht om zich veilig te voelen en vrij te zijn van geweld en intimidatie.

Mannen kunnen op verschillende manieren slachtoffer worden van geweld. Het kan gaan om fysiek geweld, maar ook om psychische en seksuele mishandeling. Daarnaast kunnen mannen ook slachtoffer zijn van stalking, bedreiging en financiële uitbuiting. Mannen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld durven vaak niet te spreken over hun ervaringen, uit angst voor stigmatisering en ongeloof. Dit kan leiden tot een gebrek aan erkenning en hulpverlening, waardoor mannen in een isolement terecht kunnen komen en de situatie alleen maar erger wordt.

Het is belangrijk dat mannen die te maken hebben met geweld, weten dat ze niet alleen staan en dat er hulp beschikbaar is. Kadera biedt dan ook hulp aan mannen die slachtoffer zijn van geweld, zowel door het bieden van veilige opvang als door hulpverlening bij mensen thuis. Onze hulpverleners hebben veel ervaring met het ondersteunen van mannen in deze situatie en kunnen helpen bij herstel en het werken aan een veilige toekomst. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op aanbod – Kadera

Als samenleving moeten we ons bewust zijn van het feit dat mannenmishandeling een serieus probleem is dat niet genegeerd mag worden. Het is belangrijk dat mannen zich veilig voelen om hun verhaal te delen en dat er hulp beschikbaar is om hen te ondersteunen in het herstellen van de gevolgen van het geweld. Daarnaast is het belangrijk dat er meer aandacht komt voor de problematiek van mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld, zowel bij hulpverleners als bij het grote publiek. Door de taboes en vooroordelen rondom mannelijk slachtofferschap te doorbreken en mannen een veilige omgeving te bieden waarin zij zich kunnen uiten, kunnen wij als samenleving bijdragen aan een betere en veiligere toekomst voor iedereen. Wil je meer weten over mannenmishandeling? Neem dan eens een kijkje op www.mannenmishandeling.nl

Bij Kadera staan wij klaar voor alle slachtoffers van huiselijk geweld, ongeacht hun gender of achtergrond. We bieden een veilige omgeving waarin mannen zich gehoord, gesteund en geholpen kunnen voelen. Want alleen samen kunnen wij huiselijk geweld stoppen en bijdragen aan een veiliger en gezonder samenleving voor iedereen.

Penvoerderschap CSG Zwolle overgedragen aan Veilig Thuis 

Per 1 januari 2024 is het penvoerderschap van Centrum Seksueel Geweld Zwolle overgedragen van Kadera naar Veilig Thuis IJsselland. De overdracht van het penvoerderschap is onderdeel van een verandering in de organisatiestructuur van het CSG Zwolle, die zorgt voor betere structurele bezetting van de bereikbaarheid van het CSG. 

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in december heeft directeur-bestuurder Jeroen Traas het penvoerderschap symbolisch overgedragen aan Veilig Thuis IJsselland. 

Kadera blijft als convenantpartner betrokken bij het Centrum Seksueel Geweld Zwolle. 

Kadera en ZMTwente starten behandeling voor getraumatiseerde kinderen in de vrouwenopvang

Om goede hulp en behandeling te kunnen bieden aan ouders en kinderen in de opvang in Enschede, zijn Kadera en ZMTwente gestart met een behandelaanbod. Door middel van NIKA behandeling wordt gewerkt aan het afleren van ‘schadelijk’ oudergedrag en aan het herstel van een ‘gezonde’ relatie tussen ouder en kind.

Het meemaken of getuige zijn van huiselijk geweld heeft veel impact op kinderen. Uit onderzoek is gebleken dat veel kinderen hier traumaklachten aan overhouden en dat zij op latere leeftijd een verhoogd risico lopen op slachtoffer- of plegerschap van huiselijk geweld. Om huiselijk geweld duurzaam tegen te gaan, moet deze intergenerationele overdracht een halt toegeroepen worden. Kadera en ZMTwente zijn dan ook blij met de nieuwe samenwerking zodat er behandeling mogelijk is voor ouders en kinderen die bij Kadera in Enschede in de opvang verblijven.

Wat is NIKA?

NIKA staat voor Nederlandse Interventie Kortdurend op Atypisch oudergedrag en is een erkende interventie door het Nederlands Jeugdinstituut, die gericht is op het herstellen van de gehechtheidsrelatie tussen ouder en kind. Bij de behandeling worden video-opnames gemaakt van de interactie tussen ouder en kind, die daarna onder begeleiding van de therapeut worden geanalyseerd met de ouder. Door patronen te herkennen en ongezond oudergedrag te vermijden, is er ruimte voor het kind om te herstellen en nieuwe vaardigheden aan te leren als ouder ter bevordering van een gezonde gehechtheidsrelatie.  

Voor wie is de behandeling?

De behandeling bij Kadera is voor de ouders en kinderen die bij Kadera in de opvang in Enschede verblijven. Kadera biedt opvang aan mensen die met huiselijk geweld te maken hebben en hun kinderen. Zij verblijven tijdelijk in een anonieme opvanglocatie waar zij hulpverlening krijgen om te werken aan een veilige toekomst en herstel.

Hoe gaat het tot nu toe?

De eerste trajecten van het behandelaanbod zijn inmiddels gestart. De NIKA-therapeut van ZMTwente komt wekelijks naar de opvanglocatie waar zij meedenkt in casussen en het gesprek aangaat met cliënten over passende hulpverlening. Kinderhulpverlener Anouk van Kadera zegt hierover ‘Dit is een hele fijne manier van werken, we kunnen samen de hulpverlening voor kinderen nóg beter maken.’ ook Naomi, psycholoog (i.o tot Kinder en jeugdpsycholoog NIP) binnen ZMTwente zegt hierover ‘Het is fijn mee te kunnen denken met de kinderhulpverleners en hierdoor sneller en beter passende behandeling in te zetten!’

ZMTwente en Kadera

ZMTwente is een praktijk voor orthopedagogiek en psychologie die ondersteuning biedt aan kind, jeugd en gezin. ZMTwente heeft veel ervaring met het diagnosticeren en behandelen van verstoord gehechtheidsgedrag. Ze hebben gespecialiseerde NIKA behandelaren en NIKA ouderbegeleiders in huis die samen optrekken binnen Kadera om moeders en kinderen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld weer op weg te helpen naar herstel.  

Kadera biedt opvang en hulpverlening aan mensen die te maken hebben met huiselijk geweld. Deze hulpverlening is gericht op veiligheid en duurzaam herstel. Daarnaast biedt Kadera voorlichting en training en heeft zij verschillende tools en instrumenten om huiselijk geweld beter en eerder te herkennen, zoals de signalenkaart (www.signalenkaart.nl)

Kadera en ZMTwente zijn blij met de nieuwe samenwerking en hopen hiermee een belangrijke stap te zetten in het doorbreken van de intergenerationele overdracht van geweld. Het is niet altijd gemakkelijk om behandeling te krijgen als je te maken hebt gehad met huiselijk geweld. Het kan lastig zijn om de stap naar hulpverlening te zetten, maar het is belangrijk om te weten dat er hulp beschikbaar is en dat deze behandelingen effectief kunnen zijn. Kadera en ZMTwente bieden deze behandelingen aan en moedigen ouders en kinderen aan om deze kans op herstel aan te grijpen.

 

Man en huiselijk geweld: er is hulp

Als man kun je te maken krijgen met huiselijk geweld, bijvoorbeeld lichamelijk, psychisch, seksueel en/of financieel geweld. Ook dan kun je voor hulpverlening bij Kadera terecht.

Mannenmishandeling komt vaker voor dan je denkt. Er heerst helaas nog steeds een taboe op dit onderwerp. Mannen vragen niet snel om hulp, terwijl dit wel nodig kan zijn om de cirkel van geweld te doorbreken.

Kadera biedt daarom ook opvang en hulpverlening aan mannen die te maken hebben met huiselijk geweld. Op dit moment hebben wij open plekken voor mannen op onze begeleid wonen voorziening. Mocht je kinderen hebben dan wordt gekeken wat voor hen de beste oplossing is, dit kan zijn dat ze meekomen naar de begeleid wonen plek.

Wil je meer informatie over begeleid wonen mannen bij Kadera? Kijk dan hier.

Vraag je contactpersoon van de gemeente en/of Veilig Thuis naar de opties voor opvang en begeleiding van Kadera. Mocht je vragen hebben over de aanmeldroute of hoe de begeleiding er uit ziet, kun je contact met ons opnemen via 088 422 2495, of mailen naar toegang@kadera.nl

Mocht je advies willen of vermoedens hebben dat er sprake is van mannenmishandeling, neem dan contact op via www.mannenmishandeling.nl of bel naar 0800 3100 031.