Skip to content

Missie en organisatie​

Missie

Kadera zet zich in voor veiligheid in relaties, nu en later. Kadera wil veiligheid in gezinnen en relaties duurzaam herstellen, kans op herhaling van geweld en misbruik verkleinen en Kadera werkt aan herstel om herhaling en terugval te voorkomen. Dat doen we samen met de cliënt, haar systeem en betrokken ketenpartners. We willen geweldspatronen duurzaam stoppen en de intergenerationele overdracht van geweld doorbreken.

Dit doen we door vrouwen, mannen en hun kinderen op te vangen en ook door voorlichting en trainingen te verzorgen. Bij voorkeur voorkomen we opname in de opvang en bieden we begeleiding bij mensen thuis.

Vissie

Kadera heeft een systeemgerichte aanpak en gaat uit van de kracht van mensen, niet van de problemen. Kadera werkt samen aan acute en duurzame veiligheid, samen met de cliënt, systeemleden, het netwerk, ketenpartners en financiers. We werken samen om het geweld duurzaam te stoppen en de intergenerationele overdracht van geweld te doorbreken. Daarbij is Kadera innovatief, efficiënt, inventief en deskundig. Kadera werkt met effectieve interventies en is professioneel.

Om huiselijk geweld duurzaam te kunnen voorkomen en te stoppen waar het is, hebben we meer oren, ogen en handen nodig. Daarom zoeken we de verbinding met ketenpartners, stakeholders en andere organisaties, bedrijven en particulieren. Hierdoor creëren we een ecosysteem waarin we samen strijden tegen huiselijk geweld, ieder op zijn eigen manier.

Kadera werkt zoveel mogelijk bij mensen thuis. Als de veiligheid het niet toelaat, kan de persoon ook terecht in de opvang. Door thuis te begeleiden blijft het gezin zoveel mogelijk bij elkaar. Dit is prettiger voor de mannen, vrouwen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld; zij hoeven hun eigen omgeving niet te verlaten.

Bij systeemgericht werken nemen alle betrokkenen deel aan het proces. Dit biedt meer kans op het doorbreken van het geweld want iedereen heeft een aandeel in het ontstaan en het in stand houden van het geweld. Systeemgericht werken doen we zowel ambulant als in de opvang.

Onze kernactiviteiten opvang en herstel moeten goedkoper worden. Als we huiselijk geweld voorkomen en door vroegtijdige signalering tijdig kunnen ingrijpen, is er voor een deel van de mensen geen opvang meer nodig. Daarnaast willen we het werken in de opvang efficiënter en passend bij de individuele hulpvraag inrichten.

Bestuur

Het Bestuur wordt uitgeoefend door een eenhoofdige Raad van Bestuur, de directeurbestuurder Dhr. J.H.Y. Traas MBA. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten.

Stichting Kadera aanpak huiselijk geweld is ANBI-geregistreerd. Het RSIN-nummer (fiscaal nummer) is 8094 00 200.

De bezoldiging van de directeurbestuurder en de medewerkers geschiedt middels de CAO Sociaal Werk. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een bezoldiging conform de Zorgbrede Governancecode.

Vacatures

Wil je werken bij Kadera? Bekijk hier onze actuele vacatures. Via de website van Zorgselect kun je solliciteren

Vacature Ambulant hulpverlener

Parttime ambulant hulpverlener aanpak huiselijk geweld 24-28 uur per week Bepaalde tijd Standplaats Zwolle Salaris maximaal € 3.864,- bruto per maand o.b.v. 36-urige werkweek Wil jij ons helpen bij het
BEKIJK VACATURE

Vacature Methodisch Praktijkbegeleider

EXTERNE EN INTERNE VACATURE Word jij blij van het stimuleren en ontwikkelen van mensen? Wil je werken in een leuk team met professionele en betrokken collega’s? Lees dan snel verder!  Het doel van Kadera is
BEKIJK VACATURE

Vacature Partime Hulpverlener

Parttime hulpverlener vrouwenopvang aanpak huiselijk geweld 24 uur per week Bepaalde tijd Standplaats Zwolle   Als hulpverlener in de vrouwenopvang kun je echt het verschil maken. Je werkt als casemanager
BEKIJK VACATURE

Vacature Kinderhulpverlener

INTERNE EN EXTERNE VACATURES Voor zwangerschapsverlofvervanging zijn wij bij team Opvang Zwolle per 1 juli 2022 tot 1 januari 2023 op zoek naar een: KinderhulpverlenerVoor 32 uur per week  (werkdagen:
BEKIJK VACATURE

Vacature Sociaal Pedagogisch Werker (inval)

Voor Team Opvang Zwolle zijn wij op zoek naar een:  Sociaal Pedagogisch Werker (inval) (oproepovereenkomst) vrouwenopvang huiselijk geweld Omschrijving Wij zoeken een Sociaal Pedagogisch Werker die blij wordt van het organiseren, uitvoeren
BEKIJK VACATURE

Vacature Hulpverlener (inval)

Ter aanvulling van onze invalpool zoeken we regelmatig diverse kandidaten voor de functie van Hulpverlener (inval) vrouwenopvang aanpak huiselijk geweld Profiel van de functie We zoeken gemotiveerde kandidaten die zeer
BEKIJK VACATURE

Privacystatement

Veiligheid en privacy zijn voor Kadera heel belangrijk. We gaan zorgvuldig om met informatie. Hoe we omgaan met uw privacy en de informatie die u ons geeft, kunt u lezen in ons privacystatement.

Klachten

Overal waar gewerkt wordt, kunnen dingen minder goed of fout gaan.

Bent u niet tevreden over:

 • de manier waarop een medewerker met u omgaat,
 • de manier waarop beslissingen worden genomen,
 • informatie die u (niet) krijgt, of
 • als u zich op een andere manier niet fatsoenlijk behandelt voelt, dan heeft u het recht daarover te klagen.

Veel klachten kunnen worden opgelost in een gesprek. Bespreek uw onvrede daarom eerst rechtstreeks met de betrokken medewerkers of een collega. Wilt u geen gesprek aangaan? Komt u in het gesprek niet tot een oplossing? Of bent u niet tevreden met de oplossing? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris.

U kunt uw klacht op de volgende manieren indienen:

Het klachtenformulier invullen;

 • per mail naar info@kadera.nl ovv Klacht of
 • per post naar: Kadera, t.a.v. de Klachtenfunctionaris, Postbus 1058, 8001 BB Zwolle

In uw mail of brief zet u:

 • uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en de datum,
 • uw relatie tot Kadera (bijv. cliënt, partner van cliënt, particulier, professional),
 • waar de klacht over gaat
 • de betreffende locatie van Kadera (bijv. Opvang Enschede, Opvang Zwolle, Begeleid Wonen Jonge Moeder, Begeleid Wonen Mannenopvang, Aware, Ambulante hulpverlening of jeugdzorg)

Aan het indienen van een klacht zijn geen kosten verbonden. Cliënten die bij Kadera in de opvang verblijven kunnen bij het indienen van een klacht ondersteuning vragen aan de cliëntvertrouwenspersoon.

Als het niet gelukt is met u een bevredigende oplossing te vinden voor uw klacht, kunt u uw klacht indienen bij de externe klachtencommissie.

Stichting Kadera
t.a.v. de secretaris van de klachtencommissie cliënten Humanitas Onder Dak en Kadera
Postbus 1058
8001 BB Zwolle

Uiteraard staat het u vrij om de externe klachtencommissie direct te benaderen, maar de voorkeur gaat ernaar uit om eerst samen met ons te proberen tot een oplossing te komen.

Kwaliteitsbeleid

Huiselijk geweld, of geweld in afhankelijkheidsrelaties, is een breed maatschappelijk vraagstuk. Kadera levert kwaliteitszorg op het gehele spectrum van dit vraagstuk.

Bij ons staat de relatie met de cliënt centraal. We willen onze cliënten persoonlijke, (bij verblijf) kleinschalige hulp- en dienstverlening van hoge kwaliteit bieden. Daarnaast zijn we vraaggericht, onderzoekend en ondernemend. We zijn op verschillende manieren bezig met het verbeteren, onderzoeken en (laten) toetsen van onze prestaties.

Kadera is erkend als zorgaanbieder voor AWBZ-zorg, geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast bieden wij activiteiten die vanuit de Wmo betaald worden. Deze activiteiten richten zich onder meer op preventie en voorlichting, training en deskundigheidsbevordering, het melden van geweld, weerbaarheid en participatie en (crisis)opvang.

Ideeën?

Wij willen onze zorg- en dienstverlening graag nog beter afstemmen op de wensen en behoeften van onze klanten. Hebt u ideeën of suggesties? Laat het ons weten via info@kadera.nl. Alvast dank!

Kadera vindt het belangrijk dat er continu gewerkt wordt aan het verbeteren van haar hulp- en dienstverlening. Kadera wil de best mogelijke zorg bieden die er is en werkt daarom zoveel mogelijk met effectieve interventies, zoals Krachtwerk en Veerkracht. We willen onszelf continu verbeteren. Want: het gaat goed, maar het kan altijd beter.

Om de kwaliteit van onze hulpverlening te toetsen en te verbeteren, worden diverse instrumenten ingezet. Zo doet het auditteam onderzoek naar de kwaliteit van de hulpverlening en werken we mee aan externe onderzoeken, zoals het onderzoek naar de effectiviteit van Tijd voor Toontje, de modelgetrouwheid van Krachtwerk en de CQ-index.

Kadera is HKZ-gecertificeerd voor de Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang, inclusief onze ambulante hulpverlening.

Kadera vindt het belangrijk om te weten wat cliënten vinden van de hulpverlening. Onder de cliënten die onze hulpverlening hebben afgerond stoppen met de hulpverlening (opvang en ambulant) voeren we een tevredenheidsonderzoek uit. De tevredenheid van de cliënten (opvang en ambulant) wordt iedere drie jaar onafhankelijk onderzocht door middel van de Consumer Quality Index (CQi). Eind 2019 vindt er wederom een CQ-index plaats.

Resultaten cliënttevredenheid

In 2018 is de tevredenheid van cliënten bij Kadera onderzocht met behulp van interne metingen. Uit dit onderzoek blijkt dat cliënten positief zijn over de hulpverlening van Kadera. De cliënttevredenheid is onveranderd hoog in 2018, vergelijkbaar met 2017.

De gemiddelde waardering voor de diverse organisatie-eenheden:

 •     Kadera Opvang: 8,2
 •     Kadera Ambulant: 8,5
 •     BWJ(M): 8,5
 • Aware: 9,1

Sterke punten volgens de cliënten:

 •     Medewerkers luisteren
 •     Cliënten krijgen duidelijke uitleg
 •     Cliënten worden serieus genomen

Alle cliënten in de opvang gaven in dit onderzoek aan zich veilig te voelen bij Kadera. Ook waren zij van mening dat ze  goede adviezen ontvingen met betrekking tot veiligheid. Kadera heeft ook richtlijnen voor veilig ambulant werken en er kan gebruik gemaakt worden van de app Veilig op Huisbezoek.

Om de best mogelijke zorg te bieden, hebben we samenwerkingspartners nodig. We vragen ketenpartners naar de tevredenheid over de samenwerking met Kadera en eventuele ‘blinde vlekken’. Ketenpartners geven over het algemeen aan tevreden te zijn over Kadera. Ze vinden echter dat we meer zichtbaar zouden mogen zijn in de regio. Daar gaan we aan werken.

Voor het bieden van de best mogelijke zorg is Kadera afhankelijk van de inzet van haar medewerkers. We vinden het belangrijk om een optimaal werkklimaat te creëren, zodat medewerkers met veel plezier hun werk kunnen doen en energie halen uit hun werk. Gelukkige medewerkers zijn succesvoller, gezonder, socialer, creatiever en meer betrokken bij hun werk. Naast een open aanspreekcultuur biedt Kadera haar medewerkers verschillende mogelijkheden om hun mening te geven.

Bij Kadera worden incidenten geregistreerd en geanalyseerd. Op deze wijze zien we onze tekortkomingen en leren we van incidenten. Calamiteiten melden we bij de toezichthouder. Kadera grijpt ieder incident aan om van te leren en risico’s weg te nemen

Het is logisch dat Kadera goed luistert naar haar cliënten. Onze hulp raakt aan heel persoonlijke dingen: hun eigen veiligheid, hun toekomst en de zorg voor hun kinderen. Als geen ander kunnen zij ons vertellen wat onze hulp waard is en waar die nog beter zou kunnen.

Er zijn op alle locaties clientenpanels die invloed kunnen uitoefenen op de gang van zaken bij Kadera. De kwaliteitsfunctionaris van Kadera gaat om de 8 weken met cliënten in gesprek over diverse onderwerpen in het kader van Kwaliteit en veiligheid.

Ook kinderen geven Kadera advies over het verbeteren van de hulp aan hen en het verbeteren van het woon-leefklimaat in de opvang.

Iedere 8 weken wordt hen een onderwerp voorgelegd waar zij hun mening over mogen geven. Er wordt naar hen geluisterd, bijvoorbeeld over de inrichting van de speelkamer of nieuwe spullen voor de spelotheek.

Aan de clientenpanels van Kadera nemen cliënten van de verschillende opvanglocaties van Kadera deel. Zij praten rechtstreeks met de kwaliteitsfunctionaris over beleidszaken en over cruciale onderwerpen zoals veiligheid, kwaliteit en het hulpaanbod binnen Kadera.

Download regelement Medezeggenschap en participatie cliënten (.pdf)