Skip to content

Missie en organisatie​

Missie

Kadera zet zich in voor veiligheid in relaties, nu en later. Kadera wil veiligheid in gezinnen en relaties duurzaam herstellen, kans op herhaling van geweld en misbruik verkleinen en Kadera werkt aan herstel om herhaling en terugval te voorkomen. Dat doen we samen met de cliënt, haar systeem en betrokken ketenpartners. We willen geweldspatronen duurzaam stoppen en de intergenerationele overdracht van geweld doorbreken.

Dit doen we door vrouwen, mannen en hun kinderen op te vangen en ook door voorlichting en trainingen te verzorgen. Bij voorkeur voorkomen we opname in de opvang en bieden we begeleiding bij mensen thuis.

Visie

Kadera heeft een systeemgerichte aanpak en gaat uit van de kracht van mensen, niet van de problemen. Kadera werkt samen aan acute en duurzame veiligheid, samen met de cliënt, systeemleden, het netwerk, ketenpartners en financiers. We werken samen om het geweld duurzaam te stoppen en de intergenerationele overdracht van geweld te doorbreken. Daarbij is Kadera innovatief, efficiënt, inventief en deskundig. Kadera werkt met effectieve interventies en is professioneel.

Om huiselijk geweld duurzaam te kunnen voorkomen en te stoppen waar het is, hebben we meer oren, ogen en handen nodig. Daarom zoeken we de verbinding met ketenpartners, stakeholders en andere organisaties, bedrijven en particulieren. Hierdoor creëren we een ecosysteem waarin we samen strijden tegen huiselijk geweld, ieder op zijn eigen manier.

Kadera werkt zoveel mogelijk bij mensen thuis. Als de veiligheid het niet toelaat, kan de persoon ook terecht in de opvang. Door thuis te begeleiden blijft het gezin zoveel mogelijk bij elkaar. Dit is prettiger voor de mannen, vrouwen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld; zij hoeven hun eigen omgeving niet te verlaten.

Bij systeemgericht werken nemen alle betrokkenen deel aan het proces. Dit biedt meer kans op het doorbreken van het geweld want iedereen heeft een aandeel in het ontstaan en het in stand houden van het geweld. Systeemgericht werken doen we zowel ambulant als in de opvang.

Onze kernactiviteiten opvang en herstel moeten goedkoper worden. Als we huiselijk geweld voorkomen en door vroegtijdige signalering tijdig kunnen ingrijpen, is er voor een deel van de mensen geen opvang meer nodig. Daarnaast willen we het werken in de opvang efficiënter en passend bij de individuele hulpvraag inrichten.

Bestuur

Het Bestuur wordt uitgeoefend door een eenhoofdige Raad van Bestuur, de directeurbestuurder Dhr. J.H.Y. Traas MBA. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten.

De bezoldiging van de directeurbestuurder en de medewerkers geschiedt middels de CAO Sociaal Werk. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een bezoldiging conform de Zorgbrede Governancecode.

Stichting Kadera aanpak huiselijk geweld is ANBI-geregistreerd. Het RSIN-nummer (fiscaal nummer) is 8094 00 200.

Raad van toezicht
Mevrouw M.K. (Maud) Groenberg (voorzitter)
De heer A. (André) Verburg (vice-voorzitter)
Mevrouw C. (Charifa) El Kaddouri (lid)
Mevrouw A.L.C. (Annelore) Roelofs (lid)

Bestuur
De heer J.H.Y. (Jeroen) Traas (directeur-bestuurder)(DB)

Jeroen Traas

Vacatures

Wil je werken bij Kadera? Bekijk hier onze actuele vacatures. 

Privacystatement

Veiligheid en privacy zijn voor Kadera heel belangrijk. We gaan zorgvuldig om met informatie. Hoe we omgaan met uw privacy en de informatie die u ons geeft, kunt u lezen in ons privacystatement.

Klachten

Overal waar gewerkt wordt, kunnen dingen minder goed of fout gaan.

Bent u niet tevreden over:

 • de manier waarop een medewerker met u omgaat,
 • de manier waarop beslissingen worden genomen,
 • informatie die u (niet) krijgt, of
 • als u zich op een andere manier niet fatsoenlijk behandelt voelt, dan heeft u het recht daarover te klagen.

Klachten kunnen gaan over:

 • Meningsverschillen over de verleende zorg en de begeleiding;
 • Schade die is ontstaan als gevolg van een fout tijdens de begeleiding door Kadera;
 • Tijdens het verblijf zoekgeraakte of beschadigde persoonlijke bezittingen zoals een bril, sieraden, kleding of schoenen; 
 • De manier waarop medewerkers van Kadera met u om zijn gegaan;
 • Schending van de privacy.

Een klacht kan via uw hulpverlener, telefonisch (088-4222495), schriftelijk of via de website ingediend worden bij de klachtenfunctionaris.

De onafhankelijke klachtenfunctionaris gaat samen met u en met betrokken medewerkers op zoek naar een bevredigende oplossing. De klachtenfunctionaris gaat met u in gesprek over uw klacht en zal naar uw verhaal luisteren. De klachtenfunctionaris kijkt met open blik en zonder oordeel naar uw klacht.

 1. Bespreek de klacht met degene tegen wie de klacht gericht is.
 2. Als uer met deze persoon niet uitkomt, dan kunt u de klachtenfunctionaris van Kadera inschakelen: telefonisch, via mail of via de website van Kadera.
 3. U krijgt binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging met informatie over de procedure.
 4. De klachtenfunctionaris doet onderzoek.
 5. Kadera handelt binnen 2 weken uw klacht af.
 6. Als de klacht niet naar tevredenheid opgelost is, wordt bij thuiswonende clienten contact gezocht met de gemeente.
 7. Als de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u gebruik maken van de externe klachtencommissie.

De externe Klachtencommissie is een onafhankelijke, onpartijdige en deskundige klachtencommissie die de klachten van de cliënten van Kadera en Humanitas Onder Dak behandelt. De externe Klachtencommissie is onafhankelijk van Kadera. De externe Klachtencommissie bestaat uit vier leden, die geheel onafhankelijk zijn van Kadera.

De externe Klachtencommissie beoordeelt of uw klacht gegrond is. De externe Klachtencommissie kan aan Kadera aanbevelingen geven. Kadera kan de aanbevelingen van de externe klachtencommissie overnemen of de aanbevelingen met redenen naast zich neerleggen. De afhandeling van de klacht is de verantwoordelijkheid van Kadera.

U dient schriftelijk een klacht in bij de externe klachtencommissie:

Stichting Kadera
t.a.v. de secretaris van de klachtencommissie cliënten Humanitas Onder Dak en Kadera
Postbus 1058
8001 BB Zwolle

 • Deze post wordt ongeopend doorgestuurd naar de secretaris van de klachtencie.
 • Binnen 7 werkdagen ontvangt u een ontvangstbevestiging
 • Klacht wordt in behandeling genomen
 • Er volgt een uitnodiging voor een hoorzitting.
 • Binnen 4 weken ontvangt u een beslissing naar aanleiding van uw klacht en er wordt aangegeven welke maatregelen genomen gaan worden.

Als u niet in staat bent om uw klacht te bespreken met de betrokken hulpverlener of de klachtenfunctionaris kunt u bij de vertrouwenspersoon clienten terecht. De vertrouwenspersoon kan u ondersteunen en informeren, maar neemt geen klachten in behandeling. De vertrouwenspersoon onderneemt geen actie zonder uw toestemming, u kunt dus volledig vrijblijvend met de vertrouwenspersoon in gesprek gaan, om samen te zoeken naar een passende oplossing. De vertrouwenspersoon kan u bijstaan bij gesprekken met de betrokken medewerker of de klachtenfunctionaris. Zij kan u ook helpen om een klacht schriftelijk in te dienen.

De vertrouwenspersoon verricht haar werk onafhankelijk van Kadera en is niet in dienst van Kadera; zij kan u bijstaan tijdens de klachtenprocedure.

Taken en werkwijze vertrouwenspersoon cliënten

Het takenpakket en de werkwijze van de vertrouwenspersoon zien er als volgt uit:

 • De vertrouwenspersoon fungeert als aanspreekpunt voor de cliënt.
 • De vertrouwenspersoon onderneemt geen acties zonder expliciete instemming van de cliënt. Het belang van de cliënt staat voorop.
 • De vertrouwenspersoon kan de cliënt informeren over verschillende mogelijkheden om tot een oplossing te komen. De cliënt kiest uiteindelijk zelf voor de oplossing die hem/haar het best bevalt.
 • De vertrouwenspersoon kan de cliënt adviseren de klacht te bespreken met de persoon tegen wie de klacht is gericht of de klachtenfunctionaris. Bij die gesprekken kan de vertrouwenspersoon als de begeleidster van de cliënt aanwezig zijn.
 • De vertrouwenspersoon neemt niet de rol van bemiddelaar op zich.
 • De vertrouwenspersoon kan de cliënt adviseren de klacht voor nader onderzoek voor te leggen aan de klachtenfunctionaris. Bij het indienen en het behandelen van de klacht kan de vertrouwenspersoon als de begeleidster van de cliënt optreden.
 • De vertrouwenspersoon kan de cliënt ook begeleiden tijdens het indienen bij en het behandelen van de klacht door de Externe Klachtencommissie.
 • De vertrouwenspersoon verleent nazorg.
Geheimhoudingsplicht vertrouwenspersoon cliënten

Hetgeen u met de vertrouwenspersoon in vertrouwen bespreekt blijft geheim.

De vertrouwenspersoon mag de informatie die zij van de cliënt heeft ontvangen zonder overleg met u niet met derden uitwisselen. Deze plicht tot geheimhouding blijft bestaan als de vertrouwenspersoon niet meer als zodanig werkzaam is. De geheimhoudingsplicht geldt niet voor de rechter.

Bereikbaarheid vertrouwenspersoon cliënten

Wanneer een cliënt een afspraak wil maken met de cliëntvertrouwenspersoon, kan zij of hij rechtstreeks contact opnemen Jolanda Spelten, cliëntvertrouwenspersoon voor Kadera te bereiken via telefoonnummer 06-39628403.

Als u er niet met Kadera uitkomt of als het de klachtenfunctionaris niet lukt om de klacht op te lossen, kunt u de klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorg.

De Geschillencommissie doet een bindende uitspraak over de klacht. Kadera is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen in Den Haag.

Kosten

Het klachtengeld bedraagt € 52,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt.

Kwaliteitsbeleid

Huiselijk geweld, of geweld in afhankelijkheidsrelaties, is een breed maatschappelijk vraagstuk. Kadera levert kwaliteitszorg op het gehele spectrum van dit vraagstuk.

Bij ons staat de relatie met de cliënt centraal. We willen onze cliënten persoonlijke, (bij verblijf) kleinschalige hulp- en dienstverlening van hoge kwaliteit bieden. Daarnaast zijn we vraaggericht, onderzoekend en ondernemend. We zijn op verschillende manieren bezig met het verbeteren, onderzoeken en (laten) toetsen van onze prestaties.

Kadera is erkend als zorgaanbieder voor AWBZ-zorg, geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast bieden wij activiteiten die vanuit de Wmo betaald worden. Deze activiteiten richten zich onder meer op preventie en voorlichting, training en deskundigheidsbevordering, het melden van geweld, weerbaarheid en participatie en (crisis)opvang.

Ideeën?

Wij willen onze zorg- en dienstverlening graag nog beter afstemmen op de wensen en behoeften van onze klanten. Hebt u ideeën of suggesties? Laat het ons weten via info@kadera.nl. Alvast dank!

Kadera vindt het belangrijk dat er continu gewerkt wordt aan het verbeteren van haar hulp- en dienstverlening. Kadera wil de best mogelijke zorg bieden die er is en werkt daarom zoveel mogelijk met effectieve interventies, zoals Krachtwerk en Veerkracht. We willen onszelf continu verbeteren. Want: het gaat goed, maar het kan altijd beter.

Om de kwaliteit van onze hulpverlening te toetsen en te verbeteren, worden diverse instrumenten ingezet. Zo doet het auditteam onderzoek naar de kwaliteit van de hulpverlening en werken we mee aan externe onderzoeken, zoals het onderzoek naar de effectiviteit van Tijd voor Toontje, de modelgetrouwheid van Krachtwerk en de CQ-index.

Kadera is HKZ-gecertificeerd voor de Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang, inclusief onze ambulante hulpverlening.

Kadera vindt het belangrijk om te weten wat cliënten vinden van de hulpverlening. Onder de cliënten die onze hulpverlening hebben afgerond stoppen met de hulpverlening (opvang en ambulant) voeren we een tevredenheidsonderzoek uit. De tevredenheid van de cliënten (opvang en ambulant) wordt iedere drie jaar onafhankelijk onderzocht door middel van de Consumer Quality Index (CQi).

Resultaten cliënttevredenheid

In 2023 is de tevredenheid van cliënten bij Kadera onderzocht met behulp van interne metingen. Uit dit onderzoek blijkt dat cliënten positief zijn over de hulpverlening van Kadera.

De gemiddelde waardering voor de diverse organisatie-eenheden:

 •     Kadera Opvang: 8,0
 •     Kadera Ambulant: 9,2
 •     BWJ(M): 7
 •     Aware: 8,6

CQ index 2022:

 • Opvang Twente: 7,5 (respons 62%)
 • Opvang Zwolle, inclusief BW(J)M:  8,1 (respons 93%)
 • Ambulant Zwolle: 9,1 (respons 70%)
 • Ambulant Twente: 8,1 (respons 40%)

Alle cliënten in de opvang gaven in dit onderzoek aan zich veilig te voelen bij Kadera. Ook waren zij van mening dat ze  goede adviezen ontvingen met betrekking tot veiligheid. Kadera heeft ook richtlijnen voor veilig ambulant werken en er kan gebruik gemaakt worden van de app Veilig op Huisbezoek.

Om de best mogelijke zorg te bieden, hebben we samenwerkingspartners nodig. We vragen ketenpartners naar de tevredenheid over de samenwerking met Kadera en eventuele ‘blinde vlekken’. Ketenpartners geven over het algemeen aan tevreden te zijn over Kadera. Ze vinden echter dat we meer zichtbaar zouden mogen zijn in de regio. Daar gaan we aan werken.

Voor het bieden van de best mogelijke zorg is Kadera afhankelijk van de inzet van haar medewerkers. We vinden het belangrijk om een optimaal werkklimaat te creëren, zodat medewerkers met veel plezier hun werk kunnen doen en energie halen uit hun werk. Gelukkige medewerkers zijn succesvoller, gezonder, socialer, creatiever en meer betrokken bij hun werk. Naast een open aanspreekcultuur biedt Kadera haar medewerkers verschillende mogelijkheden om hun mening te geven.

Bij Kadera worden incidenten geregistreerd en geanalyseerd. Op deze wijze zien we onze tekortkomingen en leren we van incidenten. Calamiteiten melden we bij de toezichthouder. Kadera grijpt ieder incident aan om van te leren en risico’s weg te nemen

Het is logisch dat Kadera goed luistert naar haar cliënten. Onze hulp raakt aan heel persoonlijke dingen: hun eigen veiligheid, hun toekomst en de zorg voor hun kinderen. Als geen ander kunnen zij ons vertellen wat onze hulp waard is en waar die nog beter zou kunnen.

Er zijn op alle locaties clientenpanels die invloed kunnen uitoefenen op de gang van zaken bij Kadera. De kwaliteitsfunctionaris van Kadera gaat om de 8 weken met cliënten in gesprek over diverse onderwerpen in het kader van Kwaliteit en veiligheid.

Ook kinderen geven Kadera advies over het verbeteren van de hulp aan hen en het verbeteren van het woon-leefklimaat in de opvang.

Iedere 8 weken wordt hen een onderwerp voorgelegd waar zij hun mening over mogen geven. Er wordt naar hen geluisterd, bijvoorbeeld over de inrichting van de speelkamer of nieuwe spullen voor de spelotheek.

Aan de clientenpanels van Kadera nemen cliënten van de verschillende opvanglocaties van Kadera deel. Zij praten rechtstreeks met de kwaliteitsfunctionaris over beleidszaken en over cruciale onderwerpen zoals veiligheid, kwaliteit en het hulpaanbod binnen Kadera.

Download regelement Medezeggenschap en participatie cliënten (.pdf)