LHBTI en huiselijk geweld

Vrouw in de keuken in de opvang

Huiselijk geweld komt in alle lagen van de bevolking voor, ongeacht leeftijd, geslacht, culturele achtergrond of seksuele voorkeur. LHBTIQ+ personen zijn echter een kwetsbare groep als het gaat om huiselijk geweld. Ze zijn vaak bang om openlijk over hun seksuele oriëntatie te praten en zijn daardoor mogelijk minder geneigd om hulp te zoeken. Dit kan leiden tot een verhoogd risico op herhaaldelijk geweld en langdurige trauma’s. LJBTI personen lopen bovendien een groter risico om slachtoffer te worden van huiselijk geweld dan cis-hetero personen.
Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de prevalentie van huiselijk geweld onder lHBTIQA+ personen, maar het is moeilijk om nauwkeurige cijfers te geven, aangezien niet alle slachtoffers van huiselijk geweld melding maken van hun ervaringen. Een studie uitgevoerd door het European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) toonde aan dat 20% van de LHBTI personen in Europa ooit te maken heeft gehad met fysiek of seksueel geweld binnen de context van een intieme relatie. In Nederland heeft onderzoeksbureau Movisie in 2018 een rapport uitgebracht waaruit blijkt dat lhbti personen vaker slachtoffer zijn van huiselijk geweld dan heteroseksuele personen. Zo geeft 27% van de lhbti personen in het onderzoek aan ooit slachtoffer te zijn geweest van fysiek geweld in een relatie, tegenover 5% van de heteroseksuele personen.
Het is belangrijk om te benadrukken dat deze cijfers slechts een indicatie zijn van de omvang van het probleem en dat het werkelijke aantal slachtoffers waarschijnlijk hoger ligt. LHBTI personen kunnen terughoudend zijn om hun ervaringen te delen vanwege angst voor discriminatie of onbegrip. Daarom is het van cruciaal belang dat er meer aandacht komt voor huiselijk geweld binnen de LHBTI gemeenschap en dat er meer steun en hulpverlening beschikbaar wordt gesteld voor slachtoffers.
Kadera biedt hulpverlening aan LHBTI personen die te maken hebben met huiselijk geweld. Onze hulpverlening aan LHBTI personen is gebaseerd op dezelfde principes als onze reguliere hulpverlening. We bieden slachtoffers van huiselijk geweld een veilige plek om te verblijven en begeleiden hen bij het maken van een veiligheidsplan. Hierbij houden we rekening met de specifieke risico’s die LHBTI personen kunnen lopen, zoals het gevaar om uit de kast te komen bij familieleden of het risico op sociale uitsluiting. We bieden slachtoffers de mogelijkheid om hun verhaal te vertellen en bieden hen de juiste ondersteuning bij het herstellen van de gevolgen van het geweld. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat we hen doorverwijzen naar een gespecialiseerde psycholoog of traumatherapeut.
Het is belangrijk dat LHBTI personen die te maken hebben met huiselijk geweld weten dat ze niet alleen staan en dat er hulp beschikbaar is. Bij Kadera bieden we veilige en professionele hulpverlening aan iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld, ongeacht geslacht, culturele achtergrond of seksuele oriëntatie.