Missie, organisatie en aanbod

Kadera wil huiselijk geweld stoppen en voorkomen. Mensen die te maken hebben met huiselijk geweld, kunnen bij ons terecht voor opvang en/of begeleiding. Wij bieden ook preventie en deskundigheidsbevordering. Zo werken we niet alleen aan oplossingen voor nu maar ook voor later.

Om huiselijk geweld te kunnen voorkomen en te stoppen waar het is, hebben we meer oren, ogen en handen nodig. Ook u kunt hierbij helpen. Daarom denken we graag met u na over hoe we samen huiselijk geweld kunnen verslaan.

Missie en organisatie

Missie

Ieder mens heeft recht op veilig opgroeien en veilig leven en daarom bestrijdt Kadera huiselijk geweld. Iedereen kan daar een steentje aan bijdragen en daarom motiveren wij ook iedereen om in beweging te komen. Door samenwerking te zoeken met andere partijen willen we werken aan een krachtig ecosysteem dat samen werkt aan een wereld zonder huiselijk geweld.

De wijze waarop Kadera vorm geeft aan haar missie en visie wordt bepaald door drie kernwaarden: duurzaam, inventief, samen: krachtig en kundig.

Strategie

Onze strategie wordt gevormd door drie belangrijke contouren, namelijk:

  1. Ecosysteem: Samen huiselijk geweld verslaan!
    Om huiselijk geweld duurzaam te kunnen voorkomen en te stoppen waar het is, hebben we meer oren, ogen en handen nodig. Daarom zoeken we de verbinding met ketenpartners, stakeholders en andere organisaties, bedrijven en particulieren. Hierdoor creëren we een ecosysteem waarin we samen strijden tegen huiselijk geweld, ieder op zijn eigen manier. Wilt u weten wat u kunt doen? Klik hier om meer te weten te komen.
  2. Systeemgericht en ambulant werken: Thuis best!
    Kadera werkt zoveel mogelijk bij mensen thuis. Als de veiligheid het niet toelaat, kan de persoon ook terecht in de opvang. Door thuis te begeleiden blijft het gezin zoveel mogelijk bij elkaar. Dit is prettiger voor de mannen, vrouwen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld; zij hoeven hun eigen omgeving niet te verlaten.

Bij systeemgericht werken nemen alle betrokkenen deel aan het proces. Dit biedt meer kans op het doorbreken van het geweld want iedereen heeft een aandeel in het ontstaan en het in stand houden van het geweld. Systeemgericht werken doen we zowel ambulant als in de opvang.

  1. Efficiënte opvang: Aanpak huiselijk geweld
    Onze kernactiviteiten opvang en herstel moeten goedkoper worden. Als we huiselijk geweld voorkomen en door vroegtijdige signalering tijdig kunnen ingrijpen, is er voor een deel van de mensen geen opvang meer nodig. Daarnaast willen we het werken in de opvang efficiënter en passend bij de individuele hulpvraag inrichten. 

De wijze waarop Kadera vorm geeft aan haar missie en visie wordt bepaald door drie kernwaarden: duurzaam, inventief, samen: krachtig en kundig.

Opvang, begeleiding en nazorg

Opvang

Kadera biedt opvang aan vrouwen en kinderen en sinds 1 januari 2017 aan mannen die te maken hebben met huiselijk geweld, eergerelateerd geweld en gedwongen prostitutie. Bij Kadera wordt samen met de cliënt bekeken welke hulp passend is.

Iemand kan bijvoorbeeld in een groepsunit wonen, maar Kadera heeft ook zelfstandige woonunits. De cliënten wonen in onze voorzieningen in nette appartementjes met in een groot aantal gevallen een eigen woonkamer met keukentje en een badkamer. Mensen die ernstig bedreigd worden, kunnen terecht in één van de Safe Houses. De locaties daarvan zijn strikt geheim. De maximale verblijfduur is één jaar.

Via de Opvangatlas kan iedereen zoeken naar passende hulp voor zichzelf of voor andere mensen – ook bij bedreiging en/of geweld thuis.

Begeleiding

Mensen die bij Kadera verblijven kunnen in de opvang gebruik maken van allerlei vormen van begeleiding. Naast individuele begeleidingsgesprekken zijn er ook cursussen en bijeenkomsten. Samen met de casemanager bepaalt de cliënt de doelen waar hij of zij aan wil werken. Verder is er hulp om financieel weer zelfstandig te worden. Met de methodiek Krachtwerk begeleiden wij cliënten naar een leven zonder geweld. Hierbij richten wij ons op wat de persoon kan en niet op wat hij of zij niet kan. Wij helpen de persoon zijn of haar eigen krachten te zien en te gebruiken. De cliënt heeft in het proces de regie in handen.

Voor het stoppen van het huiselijk geweld richt Kadera zich niet alleen op de cliënt, maar ook op de (ex-)partner en/of eventuele kinderen en/of andere betrokkenen. Tijdens gesprekken, waar ook de partner bij aanwezig kan zijn, wordt gesproken over de dynamiek: over hoe men met elkaar omgaat en op elkaar reageert. Deze gesprekken zijn nodig om het huiselijk geweld te stoppen. Een voorbeeld van zo’n gesprek kunt u hier lezen. 

Iemand kan bijvoorbeeld in een groepsunit wonen, maar Kadera heeft ook zelfstandige woonunits. De cliënten wonen in onze voorzieningen in nette appartementjes met in een groot aantal gevallen een eigen woonkamer met keukentje en een badkamer. Mensen die ernstig bedreigd worden, kunnen terecht in één van de Safe Houses. De locaties daarvan zijn strikt geheim. De maximale verblijfduur is één jaar.

Via de Opvangatlas kan iedereen zoeken naar passende hulp voor zichzelf of voor andere mensen – ook bij bedreiging en/of geweld thuis.

Begeleiding kinderen

Er is bijzondere aandacht voor kinderen in de opvang. Zij worden net als hun ouder ook begeleid. Veerkracht is een methodiek die hierbij helpt. Samen met de hulpverleners wordt gewerkt aan de veiligheid, het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen. Ieder kind krijgt individuele begeleiding, een screening, actieplan en veiligheidsplan. Een vaste hulpverlener ondersteunt het kind en de ouders tijdens het proces. De vader en/of moeder zullen vanzelfsprekend het kind ook ondersteunen waar dit kan.

Het is belangrijk dat de kinderen de zorg krijgen die nodig is, daarom werkt Kadera samen met externe organisaties zoals Jeugdbescherming Overijssel. Als kinderen bij ons in de opvang komen gaan ze zo snel mogelijk weer naar school. Er zijn afspraken met scholen in de omgeving. Voor de jongste kinderen is er een crèche in de opvang. Daarnaast organiseren we activiteiten en uitstapjes.

Nazorg

Na het verblijf in de opvang kan een cliënt een beroep doen op nazorg. Er wordt verder gewerkt met de krachteninventarisatie en aan het actieplan. De cliënt krijgt verschillende begeleidingsgesprekken om aan zijn of haar doelen te werken. Als het nodig is, werkt Kadera in de nazorg samen met bijvoorbeeld algemeen maatschappelijk werk of de Regionale Instelling voor Begeleiding bij Wonen, Werken en Welzijn (RIBW). Een cliënt kan ook thuis nazorg krijgen van Kadera.

Begeleid wonen
jonge moeders

Begeleid Wonen Jonge Moeders van Kadera is er voor jonge moeders met één kind en jonge zwangere vrouwen van 16 tot en met 23 jaar die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Onder huiselijk geweld valt lichamelijke mishandeling, geestelijke mishandeling, financiële uitbuiting en seksueel misbruik. Ook wanneer je te maken hebt (gehad) met een loverboy, wanneer je getuige bent (geweest) van huiselijk geweld, wanneer je problemen hebt met je ouders, of wanneer je ouders onderling problemen hebben, kan Kadera je helpen.

Samen met je kindje kun je begeleid wonen bij Kadera. Kadera wijst jou een gemeubileerd en gestoffeerd appartement toe. Je betaalt daarvoor huur, hebt je eigen voordeur en, wanneer je voor huursubsidie in aanmerking komt, krijg je dit ook. In hetzelfde gebouw wonen nog vijf andere jonge (aanstaande) moeders met hun kinderen. Je kunt dus van elkaar leren en elkaar steun bieden.

In jouw appartement kun je, binnen de regels, bezoek ontvangen. Je kunt ongeveer een jaar in het appartement wonen. Als het mogelijk is, ga je naar school of naar je werk.

Je krijgt daarnaast hulp van een hulpverlener van Kadera, bijvoorbeeld op het gebied van omgaan met anderen, stoppen van geweld, maar ook hulp bij financiën. Zo kun je bouwen aan een toekomst voor jou en je kindje.

Wil je meer weten of wil je je aanmelden? Dan kun je bellen naar 088-422 24 95 of mailen naar info@kadera.nl.

Hulp bij mensen thuis

Mensen bij wie het thuis niet veilig is of dreigt te worden, kunnen de hulp van Kadera inroepen. Bijvoorbeeld gezinnen waar veel spanningen en ruzies zijn en soms ook geweld. Of vrouwen of mannen die een gewelddadige partner hebben gehad en bang zijn weer een gewelddadige partner te krijgen. Ook mensen die niet goed weten hoe met de partner om te gaan zonder geweld te gebruiken, kunnen hulp inschakelen.

Samen met hen bekijkt een ambulant begeleider van Kadera hoe de veiligheid vergroot kan worden, escalatie voorkomen, het huiselijk geweld gestopt of herhaling ervan voorkomen kan worden.

Verbeterde signalenkaart Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Signalen van huiselijk geweld worden soms over het hoofd gezien. Daarom heeft Kadera de signalenkaart ontwikkeld. Deze bevat signalen die kunnen gelden voor het slachtoffer en de pleger en kunnen wijzen op huiselijk geweld.

In 2019 is de Signalenkaart Huiselijk Geweld en Kindermishandeling geactualiseerd en doorontwikkeld. De verbeterde meldcode is aan de signalenkaart toegevoegd, zodat gebruikers het afwegingskader en de mogelijkheden om een melding te doen, in een oogopslag kunnen bekijken.

De papieren signalenkaart Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is te bestellen via info@kadera.nl voor € 7,50 plus verzendkosten. Voor grote bestellingen kunt u een offerte opvragen.

De signalenkaart is ook digitaal te raadplegen, via www.signalenkaart.nl. Deze interactief te gebruiken website, zal op korte termijn geactualiseerd en herzien worden, in overeenstemming met de verbeterde meldcode.

Informatie en advies

Veilig Thuis IJsselland biedt informatie en advies aan iedereen die met huiselijk geweld of kindermishandeling te maken heeft: plegers, slachtoffers, kinderen, professionals of burgers die vermoeden dat in hun omgeving huiselijk geweld of kindermishandeling voorkomt.

Veilig Thuis IJsselland is hét meldpunt voor het melden van (vermoedens) van huiselijk geweld of kindermishandeling. De medewerkers geven advies en informatie aan professionals en burgers. Als het nodig is, onderzoekt Veilig Thuis IJsselland (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling en begeleidt ze gezinnen naar passende hulp.

Veilig Thuis IJsselland is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via het landelijke telefoonnummer 0800 2000.

Op vooreenveiligthuis is meer te lezen over huiselijk geweld, kindermishandeling en Veilig Thuis.

Centrum Seksueel Geweld Zwolle

Centrum Seksueel Geweld Zwolle is er voor iedereen die kort geleden is verkracht of aangerand. Een team van gespecialiseerde hulpverleners staat klaar om goede zorg te bieden. Hierbij kun je denken aan artsen, psychologen en politie. Met deze multidisciplinaire aanpak is versnipperde hulp na een aanranding of verkrachting verleden tijd. Een slachtoffer hoeft nu slechts één keer zijn of haar verhaal te vertellen en wordt het gehele proces begeleid door één en dezelfde casemanager.

Het beste kan een slachtoffer zich melden binnen 7 dagen. Zo kunnen medische problemen voorkomen worden en sporen van de dader veilig worden gesteld.

Centrum Seksueel Geweld Zwolle is 24 uur per dag bereikbaar op het landelijke telefoonnummer 0800-0188. Meer informatie is te vinden op www.centrumseksueelgeweld.nl.

In Centrum Seksueel Geweld Zwolle werken samen: