Skip to content

Ik wil verwijzen

Kadera biedt hulp aan mannen, vrouwen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld. Dat doen we door middel van bijvoorbeeld (crisis)opvang, begeleid wonen en ambulante hulpverlening. Alle aanmeldingen komen binnen bij het Team Toegang en Trajecten. De hulpverleners van dit team nemen de intake af en bieden een individueel passend zorgaanbod.

U kunt cliënten aanmelden door contact op te nemen met het Team Toegang en Trajecten van Kadera, door te bellen naar 088 422 24 95 of door een mail te sturen aan toegang@kadera.nl

U kunt dit telefoonnummer ook bellen voor advies bij een casus. Dit kan anoniem, dus zonder cliëntgegevens te delen.

 

Verwijzen voor ambulante hulpverlening

Het is wenselijk om voor het opsturen van de aanmelding contact te leggen met ons team Toegang. Er kan dan samen gekeken worden of de aanmelding bij Kadera op de juiste plek is.

Telefoonnummer: 088 42 22 495

Via onderstaande formulier kunnen verwijzers cliënten aanmelden voor ambulante hulpverlening van Kadera. Verwijzers kunnen het formulier downloaden, invullen en versleuteld versturen naar toegang@kadera.nl. Binnen een week neemt een van onze medewerkers contact met u op.

Vanwege ziekte en vertrek van ambulante hulpverleners ontbreekt per 1 juli de capaciteit in het ambulante team van Kadera IJsselland om aan de hulpvraag van cliënten te kunnen voldoen. Dit houdt concreet in dat wij tot nader orde geen nieuwe ambulante cliënten in begeleiding kunnen nemen.
Wij stellen alles in het werk om het ambulante team IJsselland weer op sterkte te krijgen zodat wij weer hulpverlening kunnen bieden aan nieuwe cliënten. Heeft u vragen over de huidige stand van zaken? Neem dan contact op met team toegang via toegang@kadera.nl of 088 42 22 495.

Wachttijden

Wachttijd ambulante WMO begeleiding IJsselland

september 2024

Wachttijd ambulante begeleiding WMO en Jeugdhulp Hardenberg en Twente

4-6 weken

Verwijzen voor opvang

Aanmeldingen voor opname in de opvang verlopen via Team Toegang. U kunt contant opnemen door te bellen naar 088-4222495 of een e-mail te sturen naar toegang@kadera.nl. Een medewerker zal dan samen met u kijken naar een passende vorm van opvang of hulpverlening.

Advies en consultatie

Bij Kadera zijn wij er niet alleen voor slachtoffers van huiselijk geweld, maar ook voor hulpverleners die te maken krijgen met casussen waarin huiselijk geweld een rol speelt. We begrijpen dat het werken met deze complexe problematiek niet altijd even makkelijk is en dat hulpverleners soms behoefte hebben aan extra kennis en ondersteuning.

Consultatie en advies van Kadera is erop gericht om professionals te ondersteunen bij het vergroten van veiligheid en herstel in situaties waar huiselijk geweld speelt. Dit kan gaan om vragen over specifieke casussen, maar ook om vragen over de aanpak van huiselijk geweld in het algemeen. Door te sparren met hulpverleners van Kadera kunnen professionals betere hulp bieden aan mensen die met huiselijk geweld te maken hebben.

Professionals in het sociale domein kunnen op verschillende manieren contact opnemen met Kadera, bijvoorbeeld via telefoon, e-mail of terugbelverzoek. Vervolgens worden zij gekoppeld aan een hulpverlener van Kadera die gespecialiseerd is in huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze hulpverlener kan meekijken naar de casus of de vraag die wordt gesteld en advies geven over hoe hiermee om te gaan.

Dit kan bijvoorbeeld gaan over het opstellen van een veiligheidsplan of actieplan, het bespreekbaar maken van het geweld of het werken met integrale en systeemgerichte aanpak.

Kwaliteitsbeleid

Huiselijk geweld, of geweld in afhankelijkheidsrelaties, is een breed maatschappelijk vraagstuk. Kadera levert kwaliteitszorg op het gehele spectrum van dit vraagstuk.

Bij ons staat de relatie met de cliënt centraal. We willen onze cliënten persoonlijke en kleinschalige hulp- en dienstverlening van hoge kwaliteit bieden. Daarnaast zijn we vraaggericht, onderzoekend en ondernemend. We zijn op verschillende manieren bezig met het verbeteren, onderzoeken en (laten) toetsen van onze prestaties.

Kadera is erkend als zorgaanbieder voor AWBZ-zorg, geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast bieden wij activiteiten die vanuit de Wmo betaald worden. Deze activiteiten richten zich onder meer op preventie en voorlichting, training en deskundigheidsbevordering, het melden van geweld, weerbaarheid en participatie en (crisis)opvang. Kadera is HKZ-gecertificeerd voor de Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang, inclusief onze ambulante hulpverlening.

Kadera wil de best mogelijke zorg bieden die er is en werkt daarom zoveel mogelijk met effectieve interventies, zoals Krachtwerk en Veerkracht. Om de kwaliteit van onze hulpverlening te toetsen en te verbeteren, worden diverse instrumenten ingezet. Zo doet het auditteam onderzoek naar de kwaliteit van de hulpverlening en werken we mee aan externe onderzoeken, zoals het onderzoek naar de effectiviteit van Tijd voor Toontje, de modelgetrouwheid van Krachtwerk en de CQ-index.

Diagnostiek en screening

Cliënten die bij Kadera in de hulpverlening komen, worden op korte termijn gescreend door de hulpverlener van team Toegang en Trajecten en worden binnen een paar weken gezien door een psycholoog, voor een diagnostische screening.

De psycholoog verwijst indien nodig naar passende psychische hulpverlening. Kadera werkt hiervoor nauw samen met ketenpartners, om psychische hulpverlening snel en passend op te starten.

Over Kadera

Kadera Aanpak Huiselijk Geweld zet zich in voor slachtoffers van huiselijk geweld in Overijssel. Dit doet Kadera door middel van opvanglocaties voor mannen, vrouwen en hun kinderen in Zwolle en Enschede en door het bieden van ambulante hulpverlening, voorlichting en training. Kadera is een bekende en betrouwbare partij in de regio. Door jarenlange samenwerking met verschillende gemeentes, politie, justitie en zorgaanbieders, hebben we een groot aantal betrokken ketenpartners met wie we goed samenwerken.

Het Centrum Seksueel Geweld Zwolle is gelieerd aan Kadera, waardoor we beschikken over ruime kennis over seksueel geweld en seksuele uitbuiting. We maken gebruik van innovatieve en wetenschappelijk erkende methodieken, zoals Veerkracht en Krachtwerk, om zo compleet mogelijk te ondersteunen bij het herstel van mensen die te maken hebben (gehad) met een van de vormen van huiselijk geweld. Hierbij is het uitgangspunt dat de cliënt zo veel mogelijk zelf de regie neemt en houdt, om vanuit een toekomstgerichte aanpak te begeleiden naar zelfstandigheid en participatie in de samenleving. Alle kinderen worden conform de methodiek Veerkracht begeleid en alle kinderen hebben een eigen kinderhulpverlener die de benodigde hulp rondom het kind coördineert en uitvoert.

Infographic

Ontdek Onze Infographic 2023: Belangrijke cijfers en resultaten in één oogopslag

Kadera heeft met trots de infographic 2023 gepubliceerd, een visueel overzicht van onze belangrijkste resultaten en cijfers van het afgelopen jaar. Deze infographic biedt een beknopte samenvatting van de hulpverlening en opvang die we hebben geboden, de voorlichtingen die we hebben gegeven en de kernstatistieken over bezetting, capaciteit en verblijfsduur.

Onze infographic toont in één oogopslag:

 • Het aantal mensen dat hulp en opvang heeft gekregen.
 • De bezettingsgraad van onze opvanglocaties.
 • De capaciteit van onze diensten.
 • De gemiddelde verblijfsduur van onze cliënten.
 • Onze kernwaarden en uitgangspunten

U kunt de factsheet met alle gedetailleerde en informatie eenvoudig downloaden via de onderstaande link. We nodigen u uit om een kijkje te nemen en meer te ontdekken over ons werk en onze voortdurende inzet voor veiligheid in relaties.

Aanbod:

Kadera biedt hulp aan slachtoffers van alle vormen van huiselijk geweld. Het gaat hierbij onder meer om;

 • Partnergeweld
 • Kindermishandeling
 • Ouderenmishandeling
 • Seksueel geweld
 • Eergerelateerd geweld en familiegeweld
 • Mensenhandel en loverboyproblematiek

Kijk voor meer informatie over de vormen van huiselijk geweld bij het kenniscentrum.

Kadera heeft 61 systeemplaatsen in de opvang, verdeeld over verschillende doelgroepen en doeleinden. Een uitsplitsing van deze plekken is te vinden in onderstaande opsomming. Op jaarbasis vangt Kadera gemiddeld 222 cliënten op in deze systeemplekken.

 • 10 systeemplaatsen voor Crisisopvang;
 • 17 systeemplaatsen voor Intensieve Zorg;
 • 2 systeemplaatsen voor Safe Houses;
 • 14 systeemplaatsen voor Begeleid Wonen;
 • 6 systeemplaatsen voor Begeleid Wonen Jonge Moeders;
 • 6 systeemplaatsen voor Begeleid Wonen Mannenopvang;
 • 6 systeemplaatsen slachtoffers mensenhandel.

Naast de mogelijkheden voor interne opvang, biedt Kadera in de hele regio ambulante trajecten aan. In 2018 heeft Kadera aan 119 cliënten ambulante zorg geboden. Ook biedt Kadera nazorgtrajecten, in de vorm van huisbezoeken. Het doel van nazorg is het ondersteunen van cliënten wanneer zij weer zelfstandig wonen, na verblijf in de opvang. Jaarlijks vinden er ongeveer 25 nazorgtrajecten plaats.

Om te zorgen voor extra veiligheid in risicovolle situaties, biedt Kadera Aware alarmsystemen aan. Jaarlijks worden minstens 40 Awaresystemen ingezet.

Ketenpartners

Kadera werkt zo veel mogelijk samen met de ketenpartners. Om huiselijk geweld duurzaam te stoppen, richten we ons op het hele systeem en op een veilige toekomst voor onze cliënten.

Om dit te bereiken, bieden we Interventies op verschillende leefgebieden, via bijvoorbeeld schuldhulpverlening, diagnostiek, participatie en het betrekken van het sociaal vangnet.

Kadera werkt hierbij onder meer samen met verslavingszorg, GGZ, jeugdbescherming, UWV, woningcorporaties, vrijwilligersorganisaties, Centrum Seksueel Geweld Zwolle, onderwijsinstanties en gemeentes.