Skip to content

Ik wil verwijzen

Kadera biedt hulp aan mannen, vrouwen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld. Dat doen we door middel van bijvoorbeeld (crisis)opvang, begeleid wonen en ambulante hulpverlening. Alle aanmeldingen komen binnen bij het Team Toegang en Trajecten. De hulpverleners van dit team nemen de intake af en bieden een individueel passend zorgaanbod.

U kunt cliƫnten aanmelden door contact op te nemen met het Team Toegang en Trajecten van Kadera, door te bellen naar 088 422 24 95 of door een mail te sturen aan toegang@kadera.nl

U kunt dit telefoonnummer ook bellen voor advies bij een casus. Dit kan anoniem, dus zonder cliƫntgegevens te delen.

Kwaliteitsbeleid

Huiselijk geweld, of geweld in afhankelijkheidsrelaties, is een breed maatschappelijk vraagstuk. Kadera levert kwaliteitszorg op het gehele spectrum van dit vraagstuk.

Bij ons staat de relatie met de cliƫnt centraal. We willen onze cliƫnten persoonlijke en kleinschalige hulp- en dienstverlening van hoge kwaliteit bieden. Daarnaast zijn we vraaggericht, onderzoekend en ondernemend. We zijn op verschillende manieren bezig met het verbeteren, onderzoeken en (laten) toetsen van onze prestaties.

Kadera is erkend als zorgaanbieder voor AWBZ-zorg, geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast bieden wij activiteiten die vanuit de Wmo betaald worden. Deze activiteiten richten zich onder meer op preventie en voorlichting, training en deskundigheidsbevordering, het melden van geweld, weerbaarheid en participatie en (crisis)opvang. Kadera is HKZ-gecertificeerd voor de Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang, inclusief onze ambulante hulpverlening.

Kadera wil de best mogelijke zorg bieden die er is en werkt daarom zoveel mogelijk met effectieve interventies, zoals Krachtwerk en Veerkracht. Om de kwaliteit van onze hulpverlening te toetsen en te verbeteren, worden diverse instrumenten ingezet. Zo doet het auditteam onderzoek naar de kwaliteit van de hulpverlening en werken we mee aan externe onderzoeken, zoals het onderzoek naar de effectiviteit van Tijd voor Toontje, de modelgetrouwheid van Krachtwerk en de CQ-index.

Diagnostiek en screening

Cliƫnten die bij Kadera in de hulpverlening komen, worden op korte termijn gescreend door de hulpverlener van team Toegang en Trajecten en worden binnen een paar weken gezien door een psycholoog, voor een diagnostische screening.

De psycholoog verwijst indien nodig naar passende psychische hulpverlening. Kadera werkt hiervoor nauw samen met ketenpartners, om psychische hulpverlening snel en passend op te starten.

Over Kadera

Kadera Aanpak Huiselijk Geweld zet zich in voor slachtoffers van huiselijk geweld in Overijssel. Dit doet Kadera door middel van opvanglocaties voor mannen, vrouwen en hun kinderen in Zwolle en Enschede en door het bieden van ambulante hulpverlening, voorlichting en training. Kadera is een bekende en betrouwbare partij in de regio. Door jarenlange samenwerking met verschillende gemeentes, politie, justitie en zorgaanbieders, hebben we een groot aantal betrokken ketenpartners met wie we goed samenwerken.

Het Centrum Seksueel Geweld Zwolle is gelieerd aan Kadera, waardoor we beschikken over ruime kennis over seksueel geweld en seksuele uitbuiting. We maken gebruik van innovatieve en wetenschappelijk erkende methodieken, zoals Veerkracht en Krachtwerk, om zo compleet mogelijk te ondersteunen bij het herstel van mensen die te maken hebben (gehad) met een van de vormen van huiselijk geweld. Hierbij is het uitgangspunt dat de cliƫnt zo veel mogelijk zelf de regie neemt en houdt, om vanuit een toekomstgerichte aanpak te begeleiden naar zelfstandigheid en participatie in de samenleving. Alle kinderen worden conform de methodiek Veerkracht begeleid en alle kinderen hebben een eigen kinderhulpverlener die de benodigde hulp rondom het kind coƶrdineert en uitvoert.

Infographic

Hierbij presenteren wij de nieuwe Kadera infographic, met daarop naast de belangrijkste cijfers en resultaten van 2020 en een impressie van onze strategische koers 2021-2025.

Kadera zal zich middels deze strategische koers nadrukkelijk op drie pijlers richten, namelijk Kadera als expert; Kadera als partner; Kadera als gezonde organisatie. Middels onze herijkte missie en visie gaan we ons de komende jaren inzetten om slachtoffers van huiselijk geweld zo goed mogelijk van dienst te zijn. Zo veel mogelijk in hun eigen omgeving, gericht op een veilige toekomst voor het hele systeem.

2020 is voor ons, zoals voor velen, een ongebruikelijk jaar geweest. We zijn er dan ook bijzonder trots op dat het ons is gelukt om ons te blijven inzetten voor slachtoffers van huiselijk geweld.

Kadera heeft in 2020 hulpverlening geboden aan slachtoffers van huiselijk geweld, zowel door het bieden van veilige opvang als door het begeleiden van mensen thuis. Ook trainingen en voorlichtingen, gericht op preventie en vroegsignaleren van huiselijk geweld, zijn in aangepaste (digitale) vorm doorgegaan. Ondanks de vele uitdagingen die de coronamaatregelen meebrachten, kijken we terug op een jaar met veel positieve ontwikkelingen. We hebben gewerkt aan een nieuwe strategische koers, ervaring opgedaan met blended hulpverlening en we hebben de eerste stappen gezet in het doorontwikkelen van ons hulpverleningsaanbod.

Aanbod:

Kadera biedt hulp aan slachtoffers van alle vormen van huiselijk geweld. Het gaat hierbij onder meer om;

 • Partnergeweld
 • Kindermishandeling
 • Ouderenmishandeling
 • Seksueel geweld
 • Eergerelateerd geweld en familiegeweld
 • Mensenhandel en loverboyproblematiek

Kijk voor meer informatie over de vormen van huiselijk geweld bij het kenniscentrum.

Kadera heeft 61 systeemplaatsen in de opvang, verdeeld over verschillende doelgroepen en doeleinden. Een uitsplitsing van deze plekken is te vinden in onderstaande opsomming. Op jaarbasis vangt Kadera gemiddeld 222 cliƫnten op in deze systeemplekken.

 • 10 systeemplaatsen voor Crisisopvang;
 • 17 systeemplaatsen voor Intensieve Zorg;
 • 2 systeemplaatsen voor Safe Houses;
 • 14 systeemplaatsen voor Begeleid Wonen;
 • 6 systeemplaatsen voor Begeleid Wonen Jonge Moeders;
 • 6 systeemplaatsen voor Begeleid Wonen Mannenopvang;
 • 6 systeemplaatsen slachtoffers mensenhandel.

Naast de mogelijkheden voor interne opvang, biedt Kadera in de hele regio ambulante trajecten aan. In 2018 heeft Kadera aan 119 cliƫnten ambulante zorg geboden. Ook biedt Kadera nazorgtrajecten, in de vorm van huisbezoeken. Het doel van nazorg is het ondersteunen van cliƫnten wanneer zij weer zelfstandig wonen, na verblijf in de opvang. Jaarlijks vinden er ongeveer 25 nazorgtrajecten plaats.

Om te zorgen voor extra veiligheid in risicovolle situaties, biedt Kadera Aware alarmsystemen aan. Jaarlijks worden minstens 40 Awaresystemen ingezet.

Ketenpartners

Kadera werkt zo veel mogelijk samen met de ketenpartners. Om huiselijk geweld duurzaam te stoppen, richten we ons op het hele systeem en op een veilige toekomst voor onze cliƫnten.

Om dit te bereiken, bieden we Interventies op verschillende leefgebieden, via bijvoorbeeld schuldhulpverlening, diagnostiek, participatie en het betrekken van het sociaal vangnet.

Kadera werkt hierbij onder meer samen met verslavingszorg, GGZ, jeugdbescherming, UWV, woningcorporaties, vrijwilligersorganisaties, Centrum Seksueel Geweld Zwolle, onderwijsinstanties en gemeentes.