Skip to content

Uw proces

Als u bij Kadera binnenkomt, wordt u welkom geheten en wegwijs gemaakt op de locatie. U heeft een welkomstgesprek en daarna een intakegesprek. In deze gesprekken krijgt u alle belangrijke informatie en wordt uitgelegd hoe het werkt bij Kadera.

 1. Aanmelding
 2. Welkom
 3. Intake
 4. Risicoscreening en veiligheidsplan
 5. Krachten-inventarisatie
 6. Actieplan
 7. Werken aan actieplan
 8. Evaluatie
 9. Uitstroom
 10. Nazorg

Veiligheid is erg belangrijk. Daarom doen we met elke cliënt een risicoscreening, waarin u de code rood, groen of oranje krijgt. Dit zegt iets over de risicofactor, over hoe veilig u bent bij Kadera. Op basis daarvan maakt u samen met uw casemanager een veiligheidsplan. In dit plan staan alle afspraken die belangrijk zijn voor de veiligheid van u en uw kind(eren).

Als u de intake gehad heeft, volgt er een krachteninventarisatie. U gaat kijken naar uw mogelijkheden, wensen en dromen. Wat wilt u graag? Waar bent u goed in? Wat zijn uw krachten? Wat zijn uw wensen voor de toekomst?

De antwoorden op deze vragen komen in een formulier genaamd de krachteninventarisatie. Uit de krachteninventarisatie komt een doel naar voren waar u naar toe wilt werken. Dat doel is het beginpunt van het actieplan. In kleine stapjes gaat u werken om dat doel te behalen. U doet de dingen die nodig zijn zoveel mogelijk zelf, maar u kunt ook hulp inschakelen van vrienden, familie, buren of hulpverleners. Uw casemanager helpt u bij dit proces.

U bent bij iedere stap van het hulpverleningsproces betrokken en bepaalt zelf de vorm, richting en inhoud van de hulpverlening. Samen met de casemanager, materieel dienstverlener en (als u kinderen heeft) kinderhulpverlener heeft u om de 6 tot 8 weken een evaluatie-bijeenkomst (actieplanbespreking). Er wordt gekeken of alles naar wens is en of doelen bereikt zijn. Ook worden er nieuwe afspraken met elkaar gemaakt. Bij dit overleg kunnen ook andere (externe) hulpverleners of voor u belangrijke mensen worden uitgenodigd.

Hoe werken we, wat vinden we belangrijk?

Hoe werken de medewerkers van Kadera? 

Wat verwachten we van de mensen die bij ons werken?

Er zijn drie antwoorden op deze vraag: duurzaam, inventief, samen: krachtig en kundig.

Duurzaam betekent dat de medewerkers kijken naar de belangen en behoeften van alle betrokken partijen. Op deze manier proberen zij samen met u huiselijk geweld duurzaam te voorkomen en te stoppen. Zij hebben veel aandacht voor de kinderen. Dit om te voorkomen dat de kinderen later ook slachtoffer of pleger worden.

Met inventief bedoelen we dat we bij de aanpak van huiselijk geweld vindingrijk zijn en buiten de gebaande paden gaan waar het nodig is. We bedenken oplossingen voor problemen. We denken in mogelijkheden en laten ons niet ontmoedigen.

Samen: krachtig en kundig staat voor dat we gezamenlijk krachtiger en kundiger zijn in de aanpak van huiselijk geweld. De medewerkers werken dus met u samen, met uw gezin, met elkaar en met andere organisaties, bedrijven en individuen.

Kadera is sinds oktober 2008 HKZ gecertificeerd. Dat betekent dat we voldoen aan de normen Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang. Om de certificering te verlengen worden we regelmatig gecontroleerd. Gelukkig krijgen we steeds een goede beoordeling. Kadera vindt een goede kwaliteit erg belangrijk. We zijn altijd bezig om onze hulpverlening te verbeteren. Dat betekent ook dat we graag van u willen horen wat u van ons vindt! We zullen tijdens uw verblijf en aan het eind van uw verblijf tijdens het eindgesprek aan u vragen of u tevreden bent over de hulp die u krijgt/heeft gekregen. En of u met die hulp bereikt wat u graag wilt bereiken.

Huiselijk geweld is niet het probleem van één persoon. Er is een heel systeem bij betrokken. Een systeem is bijvoorbeeld het gezin. Dat kan een partner zijn, kinderen of (groot)ouders. Als het kan, wordt het hele systeem betrokken bij het stoppen van het huiselijk geweld. Dat is nodig om het geweld duurzaam te stoppen, want vaak dragen de verschillende systeemleden bij aan het klimaat waarin het geweld ontstaat.

Een systeemgerichte aanpak is een van de voorwaarden voor het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld.

Bij Kadera gaan we samen met de cliënt op zoek naar manieren om problemen beter te hanteren en vastgeroeste reactiepatronen te doorbreken. We onderzoeken samen de klachten en problemen en we bekijken wat ieders aandeel is in hoe er met elkaar wordt omgegaan. Bekeken wordt ook welke krachten en hulpbronnen gebruikt kunnen worden om te komen tot verandering. Dit met het doel het leven en de onderlinge relaties vorm te geven op een manier die past bij de cliënt.

Kadera heeft ervoor gekozen om in de hele organisatie ‘krachtgericht’ te werken. We werken volgens de manier van Krachtwerk. Wat betekent dat?

We gaan ervan uit dat u kunt en gaat herstellen van de gevolgen van het huiselijk geweld. We kijken naar wat er goed gaat en wat u allemaal kan en wat uw sterke punten zijn. Kortom wat uw krachten zijn.

U bepaalt wat u wilt, wat uw doelen zijn. U werkt daarbij samen met de hulpverlener van Kadera. Het proces van hulpverlening start als u in de opvang komt en is gericht op uw toekomst. Het gaat door in het gewone leven, bijvoorbeeld wanneer u een eigen woning hebt. Mensen om u heen kunnen u helpen. De hulpverleners, maar ook andere mensen die in uw leven belangrijk zijn. Uw casemanager vertelt u hier graag meer over. U hoeft het in ieder geval niet alleen te doen!

Voor uw kinderen hebben we een manier van werken genaamd Veerkracht. Ze hebben, net als u, tijd en hulp nodig om te herstellen. Samen met u en uw kinderen kijken we wat daarvoor nodig is. En we nemen ook de tijd om leuke dingen te doen.

We vinden het belangrijk dat uw kind positieve ervaringen opdoet. Dit versterkt de band tussen u en uw kind en het geeft uw kind een goed gevoel en zelfvertrouwen.

Ook vinden wij het belangrijk dat de andere ouder betrokken blijft bij de opvoeding en weet hoe het met hen gaat. Daarom nemen we, als het enigszins kan, contact met hem of haar op, tenzij dat heel onveilig is. Hoe het contact verloopt, is afhankelijk van de situatie. Het kan zijn dat de kinderen de andere ouder gewoon blijven zien, maar het kan ook ouders elkaar telefonisch op de hoogte houden van hoe het met de kinderen gaat.

Bij Kadera vinden we het belangrijk dat u en uw kinderen toewerken naar het leven na de opvang. We doen dat door nu al met u te kijken naar activiteiten, (vrijwilligers)werk, een opleiding, sportactiviteiten of via activiteiten van uw kinderen waaraan u mee kunt doen.

Om uw herstelproces zo goed mogelijk te laten verlopen, kan het nodig zijn dat wij andere organisaties inschakelen en met hen samenwerken. Daarom heeft Kadera goede afspraken met andere organisaties in de regio. Bijvoorbeeld met een externe psycholoog voor kinderen of andere jeugdhulporganisaties. Maar ook met organisaties voor geestelijke gezondheidszorg, algemeen maatschappelijk werk en de politie. We werken ook samen met vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties, die kunnen helpen met praktische klussen of die een luisterend oor bieden aan u of uw kind. Als u hier meer over wilt weten, kunt u dat aangeven bij de hulpverlening.

Cliëntenpanel

Cliënten in de opvang van Kadera denken mee, doen mee en hebben inspraak. Daardoor kan Kadera steeds betere kwaliteit van zorg bieden en steeds beter aansluiten bij wat cliënten nodig hebben voor hun herstel.

Graag horen wij de ideeën van cliënten over hoe we de hulpverlening en het verblijf in de opvang kunnen verbeteren. Met hun ideeën en wensen gaan we, waar mogelijk samen met henzelf, aan de slag. Op deze manier wordt het verblijf van mannen, vrouwen en kinderen in de opvang steeds beter, voor hen en voor toekomstige cliënten.

 

Op iedere opvanglocatie van Kadera is een cliëntenpanel. Tijdens het cliëntenpanel praten we met de cliënten over de hulpverlening, het beleid van Kadera, wat goed gaat maar ook over verbeterpunten, knelpunten en wensen.

Jongerenpanel

In de opvang in Zwolle zijn we gestart met een jongerenpanel. In het jongerenpanel horen we van kinderen en jongeren wat hun wensen, ideeën en verbeterpunten zijn voor de (kinder)hulpverlening die Kadera biedt in de opvang.

Inzage in en opvragen van uw dossier

U heeft recht op inzage of een afschrift van uw dossier of specifieke stukken uit uw dossier, zodat u kunt zien welke informatie over u in uw dossier is opgenomen. Als u hulp van Kadera krijgt, kunt u dit aan uw hulpverlener vragen.

Als u geen hulp meer van Kadera krijgt, kunt u kenbaar maken via info@kadera.nl welke stukken van uw dossier u wilt ontvangen. Kadera heeft vier weken de tijd om te voldoen aan uw verzoek. Als de vastgelegde informatie over u volgens u niet juist is, kunt u dit kenbaar maken en verzoeken om aanvulling, correctie of verwijdering. Kadera zal dit verzoek zorgvuldig wegen en u gemotiveerd laten weten of er aan uw verzoek kan worden voldaan.

Kinderen

Daarnaast heeft u, zonder toestemming van uw kind, recht op de gegevens in het dossier van uw kind als uw kind jonger dan twaalf jaar is en u gezag heeft. Kinderen hebben recht om een afschrift te krijgen van hun dossier of informatie die over henzelf gaan, in principe vanaf de leeftijd van twaalf jaar. Tussen twaalf en zestien jaar kunnen kind én ouders (met gezag) vragen om de stukken uit het dossier. Vanaf zestien jaar heeft alleen het kind zelf recht op informatie uit het dossier en daar een afschrift van te ontvangen.

Een ouder zonder gezag heeft geen recht op een afschrift van het dossier van zijn of haar kinderen. Wel mag een ouder zonder gezag vragen om belangrijke informatie over zijn of haar kind te ontvangen.

Wie mag stukken uit het dossier van het kind opvragen
Bij kinderen tot 12 jaar
Gezaghebbende ouders/wettelijk vertegenwoordiger.
Bij jongeren tussen 12 en 16 jaar
Zowel de jongere als ouders/wettelijk Vertegenwoordiger.
Bij jongeren vanaf 16 jaar
De jongere zelf.

Klachten

Overal waar gewerkt wordt, kunnen dingen minder goed of fout gaan.

Bent u niet tevreden over:

 • de manier waarop een medewerker met u omgaat,
 • de manier waarop beslissingen worden genomen,
 • informatie die u (niet) krijgt, of
 • als u zich op een andere manier niet fatsoenlijk behandelt voelt, dan heeft u het recht daarover te klagen.

Veel klachten kunnen worden opgelost in een gesprek. Bespreek uw onvrede daarom eerst rechtstreeks met de betrokken medewerkers of een collega. Wilt u geen gesprek aangaan? Komt u in het gesprek niet tot een oplossing? Of bent u niet tevreden met de oplossing? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris.

Kadera heeft een:

Tolk

Tolk – Interpreter – Interprète – tercüman – преводач

Wanneer u moeite heeft met de Nederlandse taal is het in sommige gevallen mogelijk om gesprekken met een tolk te voeren. Uw hulpverlener kan dit regelen. De tolk vertaalt aan de telefoon of is aanwezig tijdens een gesprek. Tolken mogen geen informatie (door)geven aan derden.

Huisdieren

In de opvang in Enschede zijn een aantal plekken beschikbaar waar huisdieren welkom zijn. In overleg met de hulpverlener kun je bespreken of je hiervoor in aanmerking komt. Ook werkt Kadera samen met Blijf van mijn Dier, om tijdelijke opvang voor huisdieren te bieden. Voor meer informatie over Blijf van mijn Dier, kunt u kijken op  www.blijfvanmijndier.nl

Wie doet wat?

Bij Kadera heeft u te maken met verschillende hulpverleners. Zij hebben hun eigen specialisme om u zo goed mogelijke zorg te bieden.

De casemanager is de vaste hulpverlener die u begeleidt. Met de casemanager kijkt u waar uw sterke kanten, uw krachten, liggen. U kijkt samen naar wat goed gaat en waar u ondersteuning nodig heeft om uw dromen en wensen waar te maken. U bepaalt zelf waar u tijdens uw verblijf bij Kadera aan wilt werken.

De materieel dienstverlener kan u helpen bij het regelen van allerlei praktische zaken, zoals financiën, huisvesting of een overzicht samenstellen van schulden, die u misschien heeft. Ook kan zij u helpen bij verschillende juridische zaken als echtscheiding, vergunning voor verblijf of u doorverwijzen naar een advocaat.

De kinderhulpverlener bij Kadera is speciaal opgeleid om uw kinderen (krachtgericht) te begeleiden en kan u ook helpen met opvoedingsvragen. Zij werkt volgens de methodiek Veerkracht. Kinderen die ouder zijn dan 4 jaar, krijgen een eigen kinderhulpverlener.

Het screeningsteam bestaat uit een psycholoog en de medewerker toegang & trajecten. De medewerker toegang & trajecten spreekt u als u binnenkomt bij Kadera, zij doet de intake en screening.

Een psycholoog spreekt u in de eerste weken na opname bij Kadera. Zij gaat met u in gesprek en stelt samen met u vast hoe het psychisch met u gaat. De zorg die u nodig heeft kunnen wij dan beter op uw persoonlijke situatie afstemmen.

De facilitair medewerker verzorgt de huishoudelijke en ondersteunende taken op de locatie. Ze beheert ook alle voorraden op de locatie.

Om uw herstelproces zo goed mogelijk te laten verlopen, kan het nodig zijn dat wij andere organisaties inschakelen en met hen samenwerken. Daarom heeft Kadera goede afspraken met andere organisaties in de regio. Bijvoorbeeld met een externe psycholoog voor kinderen of andere jeugdhulporganisaties. Maar ook met organisaties voor geestelijke gezondheidszorg, algemeen maatschappelijk werk en de politie. We werken ook samen met vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties, die kunnen helpen met praktische klussen of die een luisterend oor bieden aan u of uw kind. Als u hier meer over wilt weten, kunt u dat aangeven bij de hulpverlening.

Bij Begeleid Wonen Jonge Moeders voert de casemanager ook de taken uit van de materieel dienstverlener en kinderhulpverlener. Je hebt dus één hulpverlener met wie je alles kunt bespreken en regelen.

Alle hulpverleners willen u helpen een goede veilige basis te vinden op weg naar een leven zonder geweld!

Activiteiten voor u en uw kind

Kadera organiseert bijeenkomsten en activiteiten u of uw kind kunt deelnemen. Deelname aan een groepsbijeenkomst kan uw herstelproces ondersteunen.

Uw casemanager weet precies welk aanbod er is op de locatie waar u verblijft.

Bij Kadera werken we sinds 2019 met vrijwilligers, in het project Helpende Hand. Vrijwilligers kunnen verschillende taken op zich nemen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om met een vrijwilliger leuke activiteiten te ondernemen, praktische zaken op te pakken of om met een vrijwilliger de buurt te verkennen. Ook kan een vrijwilliger een maatje en luisterend oor bieden voor u of uw kind. Zou u graag in contact komen met een vrijwilliger? Dan kunt u dit aangeven bij uw casemanager, die zal samen met de coördinator vrijwilliger kijken of een aan een vrijwilliger gekoppeld kan worden.

School

Voor uw kinderen is het belangrijk dat er zo snel mogelijk weer rust en structuur in hun leven komt. Daar hoort ook school bij. Kadera heeft afspraken gemaakt met scholen in de buurt. Kinderen jonger dan 4 jaar worden aangemeld bij het consultatiebureau. Voor controles kunt u daar terecht. Voor oudere kinderen kunt u terecht bij de GGD.

Groepsactiviteiten voor kinderen

Er is mogelijkheid tot kinderopvang (0 tot en met 4 jaar, op basis van beschikbaarheid), kinderactiviteiten en themagroepen. Ook worden groepsoverleggen, moedergroepen en moeder- en kind activiteiten georganiseerd.

Tijd voor Toontje en Zachtjes Balen

De kinderhulpverleners van Kadera bieden verschillende methodes en programma’s om kinderen te ondersteunen en te helpen met het verwerken van de emoties die ze misschien voelen over wat ze hebben meegemaakt. Via Tijd voor Toontje en Zachtjes balen kunnen kinderen samen met handpop Toontje praten over wat ze voelen en leren omgaan met die emoties.

Veiligheid

Veiligheid is erg belangrijk voor ons allemaal. U en al uw medecliënten en hun kinderen komen uit een onveilige situatie. Daarom maken we met elke cliënt die tijdelijk bij ons verblijft een veiligheidsplan. Daarnaast zijn er een aantal dingen belangrijk op het gebied van veiligheid. Voor uw opname en tijdens uw verblijf bij Kadera wordt elke 8 weken gekeken hoe het met uw veiligheid en die van uw kinderen is. Het gaat niet alleen om uw eigen veiligheid, maar ook om de veiligheid van medecliënten, kinderen en medewerkers van Kadera.