Landelijke oproep om femicide een halt toe te roepen

Waarom ga je niet weg? Het is een vraag die onze cliënten vaak gehoord hebben. En dat is ook niet zo gek, voor veel mensen is het onbegrijpelijk dat je bij iemand blijft die geweld gebruikt. Toch gaat die vraag voorbij aan iets wat slachtoffers soms al haarfijn aanvoelen; weggaan is niet alleen moeilijk, het kan ook heel gevaarlijk zijn.

De afgelopen tijd is er in de media regelmatig aandacht voor femicide; de moord op een vrouw omdat zij een vrouw is, vaak gepleegd door een (ex-)partner. In Nederland komt femicide fors vaker voor dan in de ons omringende landen; gemiddeld wordt hier elke acht dagen één vrouw vermoord door haar (ex-)partner. Vaak ging hieraan een relatie vooraf waarin intiem terreur speelde. Dit is een vorm van huiselijk geweld waarbij sprake is van een patroon van dwang en controle. Dit kan zich uiten in fysiek, psychisch of seksueel geweld, isolatie, dreiging, intimidatie en soms ook in financiële uitbuiting. Bij deze vorm van huiselijk geweld is de pleger meestal een man en het slachtoffer een vrouw.

Om aandacht te vragen voor dit kwetsbare thema én om de politiek ertoe te bewegen om meer in te zetten om femicide te voorkomen, doen het landelijke netwerk Veilig Thuis en het landelijk netwerk van vrouwenopvangorganisaties vandaag, op internationale vrouwendag, een gezamenlijke oproep. De volledige oproep kun je hier lezen. De factsheet intieme terreur kun je hier vinden.

Ervaringsverhaal van een hulpverlener in de opvang van Zwolle

Wil je iets over jezelf vertellen?

Ik ben Lianne en ik werk als hulpverlener op de crisisopvang en op intensieve zorg en begeleid wonen intern in de opvang bij Kadera in Zwolle.

Wat voor werk doe je bij Kadera?

Ik begeleid als hulpverlener vrouwen die vanuit een crisissituatie opgenomen worden in de opvang bij Kadera. Soms komen vrouwen alleen, soms brengen zij hun kind(eren) mee. Ik werk vroege en late diensten en één weekend per maand ben ik aanwezig als hulpverlener voor alle cliënten (en kinderen) die in de opvang verblijven. Hierbij komt, naast de individuele begeleiding die ik bied, een aanbodgericht groepswerk waarin we bepaalde thema’s bespreken met cliënten in groepsverband.

Het is een veelzijdige functie met veel afwisseling. Het is hollen of stilstaan, praktische regelzaken met/voor cliënten oppakken en contacten leggen met andere betrokken instanties bij een client(-systeem).

Vanuit mijn rol als hulpverlener werk ik ook samen met materieel dienstverleners en kinderhulpverleners, groepswerkers, de psycholoog en Team Toegang die plaatsingen in de opvang indiceren en waarmee ik samenwerk voor interne of externe passende doorstroom. Zo staan wij samen om een client heen en stellen we middels een actieplan de doelen op waaraan een client wil werken.

Ik monitor vanaf binnenkomst in de opvang de risicofactoren en ik maak afspraken met de client over veiligheid. Ik werk vanuit de methodiek Krachtwerk met de client, waarin ik samen met diegene alle leefgebieden bespreek om weer richting te kunnen geven aan het leven na ervaring(en) met huiselijk geweld. Ook werken we systeemgericht. En dit alles met als doel om een client weer tot herstel te brengen en om te investeren in duurzame hulpverlening.

Waarom doe je dit werk?

Mijn hart gaat uit naar vrouwen die geweld hebben meegemaakt in hun leven en die de stap nemen om hulp te vragen bij Kadera. Ik vind het geweldig mooi en dankbaar werk om in een crisis in iemands leven te mogen stappen. Heel bijzonder om mee te lopen in iemands proces en samen de (on)veiligheid in kaart te brengen en om diegene inzicht en handvatten te geven in zaken die aandacht nodig hebben voor haarzelf als mens; maar ook haar systeem als ze is/zijn vastgelopen. Stap 1 is de client leren kennen; in al haar kwetsbaarheid maar zeker ook in de krachten en mogelijkheden die diegene bezit. Echter zie ik ook geregeld dat de krachten verloren zijn gegaan onder moeite en pijn, vanwege huiselijk geweld. Ik zie het telkens opnieuw als een kans om hierin met de client samen de puzzel te leggen om alle verwarrende stukjes weer op orde te krijgen met haar en voor haar toekomst.

Ook het systeemgericht werken heeft mijn hart; omdat ik door deze manier van werken steeds meer ervaar dat het heel belangrijk is om niet alleen de client die bij Kadera komt, maar ook belangrijke personen in haar leven te horen en te begeleiden. Niet door aan waarheidsbevinding te doen, maar door te proberen aan te voelen en te inventariseren welke dynamieken er spelen in relaties tussen mensen, om te zien wat er soms juist niet gezegd wordt en om dit tastbaar te maken. En daarnaast om zaken die moeilijk en kwetsbaar zijn juist bespreekbaar te maken. Het is vaak niet gemakkelijk om deze pijnpunten te bespreken. Maar er is altijd een wisselwerking in een systeem, dus ook tussen partners in een relatie waarin huiselijk geweld heeft gespeeld. Ik vind het geweldig om te zien als het gesprek onderling met de client en diens betrokkenen hierover kan gaan. In veel gevallen draagt dit bij aan het vergroten van de veiligheid. Ook zie ik hierin dat vanuit de wisselwerking tussen partners het niet alleen een vrouw is die zich (soms) onveilig voelt, maar dat dit ook een de partner kan zijn die soms (te)veel accepteert van de ander en niet altijd goed zijn/haar grenzen (meer) kan aangeven in de relatie. En om van hieruit dan te inventariseren wat ieder nodig heeft om te kunnen komen tot herstel als mens; in welke rol dan ook. De rol van partner, de ouder- en kindrol, of anderszins.

Wat voor mensen zijn de cliënten van Kadera?

De cliënten en hun (culturele) achtergronden zijn heel divers; uit allerlei landen naar Nederland gekomen, maar ook vanuit alle uithoeken binnen Nederland of vanuit onze eigen regio naar onze opvang gekomen. Zij hebben om verschillende redenen huis en haard achter moeten laten vanwege onveiligheid uit hun netwerk. Het zijn soms mensen die kampen met verslaving(verleden), een beperking in welke zin dan ook, of ze hebben als kind al mishandeling meegemaakt en zijn (mogelijk) in een relatie van geweld beland vanuit deze kwetsbaarheid. Vaak zijn mensen vastgelopen en angstig en willen zij sterker worden en zichzelf terugvinden. Meestal zijn ze gemotiveerd om een stabiele en veilige nieuwe toekomst op te bouwen en dankbaar dat ze via de opvang van Kadera een nieuwe start kunnen maken.

Welke cliënt of situatie is je bijgebleven en waarom?

Er zijn meerdere cliënten met hun situaties me bijgebleven. Wat ik vaak gezien heb is dat angstige verlegen personen zichzelf weer herpakken en de lichtpuntjes weer kunnen gaan zien tijdens hun proces en dat zij de toekomst weer rooskleurig kunnen gaan zien en dat dit hoop geeft voor anderen die net in de opvang komen en nog aan de start staan. Wat me ook telkens weer raakt is om getuige te zijn van de groei die veel cliënten doormaken met behulp van individueel aanbod in de begeleiding, maar ook door het groepsaanbod van de trainingen van Weerbaarheid en Bijzonder geweldig. Daarbij krijgen zij inzicht in het aangeven van grenzen, leren ze over de spiraal van geweld en hun eigen kwetsbaarheden en leren ze om de kans op herhaling van huiselijk geweld in de toekomst te verkleinen dan wel voorkomen. En dat zij hiermee ook voor hun kind(eren) dit patroon wat soms al in meerdere generaties speelt leren doorbreken.

Wat is er moeilijk aan je werk?

Het moeilijke is tegelijkertijd ook onze uitdaging in ons werk en dat is wanneer cliënten (nog) niet helemaal bereid zijn om de hulp te aanvaarden vanuit Kadera om tot gedragsverandering te komen en om keuzes te maken in het belang van hun eigen veiligheid en die van hun kind(eren).

Het voordeel van verblijven in een opvang is voor cliënten dat zij met lotgenoten in groepsverband leven en hierdoor herkenning vinden bij elkaar, maar de uitdaging is om ervoor te waken dat cliënten elkaar ook op negatieve manieren kunnen beïnvloeden in hun kwetsbaarheden en zij elkaar ook kunnen meetrekken in destructieve patronen. Verblijf in de opvang biedt hiermee ook al veel oefensituaties voor cliënten om eigen kwetsbaarheid, kracht, eigen regie en grenzen te kunnen herkennen. Hier liggen tegelijkertijd ook weer kansen voor ons als hulpverleners om hierover in gesprek te gaan en de motivatie aan te boren om cliënten verder te brengen in hun proces en de samenwerking te blijven zoeken. Ook al is een client vermijdend in contact, de nabijheid en veiligheid blijven we als hulpverleners bieden binnen de gestelde kaders en mogelijkheden van de opvang.

Soms vind ik het moeilijk om te beseffen dat er zoveel leed is en dat zoveel mensen elkaar beschadigen vanuit hun eigen last die zij meedragen vanuit hun opvoeding/ verleden.

Het huiselijk geweld stopt niet vanzelf, dus elke client die de stap maakt voor hulp binnen of buiten de (jonge moeders/mannen) opvang, of vanuit hun thuissituatie middels ons ambulante hulpverleningsaanbod is een held(in).

Wat hoop je dat je cliënten bereiken in het werk wat jullie samen doen?

Ik hoop dat cliënten hun eigen lasten vanuit hun verleden/het heden gaan onderzoeken en inzicht krijgen in hoe het huiselijk geweld tot stand is gekomen. Dat zij kunnen inzien wat ook hierin hun eigen aandeel is (geweest) en kunnen komen tot herstel en voorkomen van huiselijk geweld in de toekomst.

Wat wil je zeggen tegen nieuwe cliënten en/of tegen slachtoffers van huiselijk geweld?

Wat ben je dapper als je erkent dat je zelf niet verder kunt en dat je hulp nodig hebt. Ik nodig je uit om deze stap te zetten en de telefoon te pakken om contact op te nemen met Kadera. En waar je niet in de gelegenheid bent om zelf de telefoon te pakken is er ook de mogelijkheid om op een discrete manier om hulp te vragen; maak het gebaar van je duim in de binnenkant van je hand leggen en je andere 4 vingers hierover heen doen naar beneden gevouwen; zodat iemand je kan helpen de stap naar hulp te maken.

Je hoeft het niet alleen te doen. Stap die drempel over en gun je zelf het beste want dat verdien je!

Kadera gecertificeerd voor normenkader Veiligheid in de vrouwenopvang

Afgelopen november heeft Kadera het certificaat ‘Veiligheid in de Vrouwenopvang’ behaald.

Dit  normenkader is door de sector ontwikkeld als kwaliteitskeurmerk binnen de vrouwenopvang en is voor Kadera een kroon op het werk dat zij al bijna vijftig jaar doet.

Het keurmerk stelt normen op verschillende terreinen, zoals de borging van directe veiligheid, risicogestuurde zorg, herstel en toekomstgerichte zorg, samenwerking en de capaciteit van opvangplaatsen in acute crisissituaties (bovenregionale opvang). Het normenkader is onder meer gericht op het bieden van goede hulpverlening en ondersteuning aan kinderen die in de opvang verblijven. Kinderen krijgen een eigen actieplan en een eigen kinderhulpverlener waarmee ze werken aan herstel en stabiliteit. Op deze manier zijn kinderen goed in beeld en wordt gezorgd dat zij de juiste handvatten en uitgangspositie hebben voor een veilige toekomst. Ook wordt er indien nodig zo veel mogelijk doorgeleid naar gepaste traumabehandeling en wordt er traumasensitief gewerkt.

Veel van de in het normenkader gestelde indicatoren waren al onderdeel van het beleid bij Kadera, maar op een aantal punten is het afgelopen jaar hard gewerkt aan het bieden van nog betere zorg die aansluit bij de uitgangspunten van het normenkader. Zo is er beleid vastgesteld om verhuisbewegingen voor kinderen te beperken en is het methodisch werken aan de hand van Veerkracht en Krachtwerk versterkt. Directeur-bestuurder Jeroen Traas zegt hierover ‘Ik ben er trots op dat we hebben kunnen laten zien te werken met de hoogste eisen aan kwaliteit en veiligheid. Dit zijn de voorwaarden waarbinnen onze cliënten en hulpverleners kunnen werken aan veiligheid in relaties en het herstel. Onze medewerkers doen elke dag geweldig werk en dit is een kroon op dat werk. Aan alle medewerkers; bedankt en gefeliciteerd!’

Kadera heeft de externe audit op het normenkader behaald zonder bevindingen en is daarmee met vlag en wimpel geslaagd. Ook de tegelijkertijd uitgevoerde HKZ-audit is met positief resultaat afgerond. De komende tijd zullen medewerkers van Kadera verder werken aan het ophogen van het aantal SKJ-registraties, uniforme dossiervoering en het inwerkprogramma van nieuwe medewerkers. Uit de audit kwam ook een flink aantal positieve punten, bijvoorbeeld de trots, bevlogenheid en het werkplezier van de medewerkers, tevredenheid van de cliënten, goede informatieveiligheid, goede samenwerkingsafspraken met scholen en ontwikkelingen op het gebied van traumasensitief werken. Kortom hele mooie resultaten die ons motiveren om ook de komende jaren te blijven werken aan veiligheid in relaties.

Casemanager Centrum Seksueel Geweld

Piketdiensten
0-uren contract
Standplaats Zwolle
€ 2.836 – € 4.040 per maand (schaal 8, CAO)

CSG Zwolle biedt dag en nacht (na)zorg aan iedereen die een aanranding of verkrachting heeft meegemaakt en ondersteunt daarnaast zorg- en hulpverleners bij het signaleren, bespreekbaar maken en aanpakken van seksueel geweld door het bieden van consultatie en advies. De casemanager is het vaste aanspreekpunt voor het slachtoffer en de schakel tussen de verschillende disciplines. Bij acute aanranding of verkrachting vangt de casemanager het slachtoffer op bij de spoedeisende hulp van het Isala ziekenhuis en biedt begeleiding bij het zorgproces. Dit zorgproces bestaat o.a. uit contact met de zedenpolitie, een eventueel sporenonderzoek en medische hulp, allemaal onder één dak. De casemanager begeleidt het slachtoffer door deze stappen, ondersteunt in contact met de andere disciplines en bied psychologische hulp.

De casemanagers poule bestaat uit ervaren professionals met uiteenlopende expertise. De poule wordt samengesteld vanuit verschillende organisaties en heeft kennis over bijvoorbeeld forensische zorg, huiselijk geweld, medische zorg, verslavingszorg en LVB.

Wat ga je doen
Als casemanager ben je in een schema van bereikbaarheidsdiensten (24/7) vanuit huis of een andere werkplek bereikbaar, om opgeroepen te worden wanneer er een acute casus is. Daarnaast geef je uitvoering aan het nazorgtraject (Watchful Waiting protocol) van slachtoffers die in de acute fase gebruik hebben gemaakt van CSG Zwolle en verwijs je slachtoffers die in een latere fase (niet acuut) op zoek zijn naar hulpverlening passend door. In deze functie werk je zelfstandig, binnen een pool van casemanagers en word je ondersteund door de coördinator van Centrum Seksueel Geweld Zwolle. De functie betreft dan ook een neventaak die, waar nodig, te combineren is met een andere functie.

 • Piketdiensten: om de week een 24-uurs bereikbaarheidsdienst op een vaste (doordeweekse) dag
 • Uitruk naar Isala ziekenhuis Zwolle bij aanmelding van acute casus
 • Het CSG is 24/7 bereikbaar. Casemanagers draaien naast een vaste dag om de week ook eens in de 3 weken een weekenddienst (piket)
 • Gemiddeld is een casemanager ongeveer 2 tot 4 uur per week actief aan het werk voor het CSG Zwolle
 • Buiten je piketdiensten ben je in de mogelijkheid om telefonische nazorg te bieden aan cliënten die je in de acute fase hebt begeleid

Wat verwachten wij
Als casemanager ben je in staat om adequaat en zelfstandig te handelen in crisissituaties. Je hebt een goed analytisch vermogen om op (hulp)vragen te reageren. Je bent een zorgverlener op HBO-niveau. Tevens beschik je over/ben je bereid je te verdiepen in de actuele kennis van seksueel geweld (prevalentie en gevolgen op alle leeftijden), alsook over het forensisch en juridisch opsporingsproces. Uiteraard heb je uitstekende communicatieve vaardigheden en een goed luisterend vermogen.

Dit uit zich onder andere doordat je in staat bent om in teamverband samen te werken en goed af te stemmen met andere disciplines. Je voelt je aangesproken om mee te denken in de verdere ontwikkeling van de werkprocessen. Je ziet het als een uitdaging om (binnen je eigen organisatie) een verbindende factor te zijn, door het thema seksueel geweld en de meerwaarde van CSG Zwolle op de kaart te zetten. Ook belangrijk: je voelt je thuis in een werksituatie waar je als een spin in het web hulp biedt aan mensen in acute geweldssituaties. Vanzelfsprekend ben je bereid om onregelmatig te werken, ben je flexibel en deins je niet terug om direct in actie te komen tijdens crisissituaties, zowel overdag als ‘s nachts. Je hebt ervaring in het begeleiden van mensen met trauma.

 • HBO-zorgverlener
 • Goede luisteraar
 • Samenwerker
 • Blijft rustig in crisissituaties
 • Flexibel inzetbaar
 • Ervaring met piketdiensten

Wat bieden wij
Voor het draaien van bereikbaarheidsdiensten ontvang je een vergoeding conform de CAO Sociaal Werk. Voor de uren die je wordt opgeroepen ontvang je salaris conform dezelfde CAO, schaal 8 (min. € 2.836,- max 4.040,- bruto per maand bij een 36 uurs dienstverband). Casemanagers van het CSG werken gedetacheerd vanuit verschillende organisaties. Voor deze vacature krijgt de casemanager een contract bij Kadera.

We hechten er belang aan dat casemanagers voldoende kennis hebben over seksueel geweld en bieden daarom verschillende scholingen over het CSG, seksueel geweld en over de werkprocessen.

Ben je enthousiast
Ben je enthousiast geworden over deze vacature en het werken bij CSG? Stuur dan je motivatie en Curriculum Vitae voor 15 februari 2023 via de knop solliciteren of ga naar werkenbij.kadera.nl

Voor meer informatie met betrekking tot de functie kun je contact opnemen met Daniëlle de Grave, Coördinator Centrum Seksueel Geweld, ddegrave@kadera.nl

                         Sollicitatiegesprekken worden gepland op woensdag 22 februari 2023.

Website huiselijkgeweld-ijsselland.nl live!

Centraal punt voor informatie over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in IJsselland

Op initiatief van gemeenten en netwerkpartners in de regio IJsselland is op 9 december 2022 de website www.huiselijkgeweld-ijsselland.nl live gegaan. Met deze website is er een centrale plek voor informatie over de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio. Professionals kunnen hier informatie vinden, inspiratie opdoen en zich opgeven voor trainingen om zich nog verder te bekwamen in de begeleiding van gezinnen en huishoudens die te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling.

De website richt zich op professionals in IJsselland die beroepsmatig verbonden zijn aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en op professionals die werken in de aanpak huiselijk geweld, bijvoorbeeld door het bieden van opvang, hulpverlening en behandeling aan mensen die met huiselijk geweld te maken hebben. Op de website kunnen zij bijvoorbeeld uitgebreide informatie vinden over de verschillende vormen van huiselijk geweld, over de bijbehorende signalen en risicofactoren en vinden zijn instrumenten en methodieken. Daarnaast biedt de website een sociale kaart van de regio en de mogelijkheid om in te schrijven voor openstaande trainingen en voorlichtingen.

De website wordt beheerd door een redactieraad bestaande uit vertegenwoordigers van netwerkpartners in IJsselland. De redactieraad draagt zorg voor regelmatige aanvulling van informatie en updates van trainingen, bijeenkomsten of andere activiteiten op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling in onze regio.

Heb jij informatie die je beschikbaar wilt stellen op de website, stuur dan een bericht aan contact@huiselijkgeweld-ijsselland.nl.

Kadera en Radboudumc starten onderzoek naar online en offline hulpverlening aan slachtoffers van huiselijk geweld

Stichting Kadera en online platform SAFE van het Radboudumc starten een onderzoek naar de wisselwerking tussen online en offline hulpverlening in de context van huiselijk geweld. Kadera en SAFE benutten in deze samenwerking hun praktijkervaring en wetenschappelijke kennis. Ze brengen hun expertise op het gebied van huiselijk geweld, (ex-)partnergeweld, en online en offline hulp samen.

Online hulp in het kader van huiselijk geweld is nog relatief nieuw, ook in de wetenschap. Over de transitie van online naar offline hulp en de wisselwerking tussen deze hulpvormen weten we nog erg weinig. Tegelijkertijd is het gebruik van online hulpverleningstechnieken tijdens corona enorm toegenomen. Veel hulpverleningsgesprekken hebben plaatsgevonden via videobellen, er zijn chatlijnen opengesteld voor slachtoffers van huiselijk geweld en voor sommige mensen in onveilig situaties was digitaal contact het enige veilige contact dat zij nog konden hebben buiten hun agressor om. Lees hier meer over de ervaringen van hulpverleners tijdens de eerste COVID-golf.

Jeroen Traas, directeur-bestuurder van Kadera: ‘Zeker tijdens de eerste lockdown verliep een groot gedeelte van onze hulpverlening van de ene op de andere dag via videobellen. Het bleek een flinke uitdaging om hulpverlening – bij uitstek iets wat afhankelijk is van menselijk en interpersoonlijk contact – via een beeldscherm te doen. Toch bleek dit ook voordelen te hebben voor zowel hulpverleners als cliënten: uit intern onderzoek is gebleken dat een deel van de cliënten voorkeur heeft voor een combinatie van online en offline hulpverlening. Dat was voor ons een eye-opener en de reden dat we dit onderzoek willen doen.’

Obstakels en wensen bij online en offline hulpverlening

Het doel van het onderzoeksproject van SAFE en Kadera is om meer inzicht te krijgen in wat met name voor vrouwen die (ex-)partnergeweld meemaken de behoeften, obstakels en wensen zijn. Op die manier wordt verzameld wat er al goed gaat en wat er nog beter kan om slachtoffers online én offline te ondersteunen. Er wordt dit najaar een online vragenlijst uitgezet en er worden online en telefonische interviews gehouden met vrouwelijke slachtoffers van (ex-)partnergeweld. Met een Engelstalig wetenschappelijk artikel en een Nederlandstalige infographic zullen de resultaten van dit onderzoek in 2022 gedeeld worden met onder andere professionals, beleidsmakers en wetenschappers. Nicole van Gelder van SAFE vertelt hierover ‘Met het SAFE platform hebben we de afgelopen jaren enorm veel ervaring opgedaan met het inzetten van digitale middelen om deze doelgroep te bereiken. Deze kennis gaan we combineren met de deskundigheid op het gebied van hulpverlening die Kadera biedt, om slachtoffers van huiselijk geweld de beste ondersteuning te kunnen bieden.’

Kadera aanpak huiselijk geweld zet zich sinds 1976 in om slachtoffers van huiselijk geweld in Overijssel te helpen met onder andere ambulante hulpverlening en opvang. Daarnaast werkt Kadera aan onderzoek naar effectieve hulpverleningsmethodieken en huiselijk geweld. SAFE is een initiatief van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc (gefinancierd door ZonMw) waar vanuit wetenschappelijk onderzoek een online interventie voor vrouwelijke slachtoffers van (ex-)partnergeweld is ontwikkeld en geëvalueerd: www.safewomen.nl. In 2018 startte het SAFE onderzoeksproject en sinds april 2019 is het online platform beschikbaar en gebruikt door honderden vrouwen in Nederland.

Ervaringen van vrijwilliger

In deze serie laten we verschillende mensen die met Kadera te maken hebben, aan het woord. Aan de hand van een aantal vragen vertellen zij over hun ervaringen met Kadera, als cliënt, medewerker of vrijwilliger. Deze keer het verhaal van Jolanda, vrijwilliger bij Kadera.

Waarom ben je vrijwilligerswerk bij Kadera gaan doen?

Nadat ik twee jaar geleden met pensioen ben gegaan, zocht ik naar een invulling van mijn tijd, waarbij ik nuttig werk zou kunnen doen. Ik heb gegoogeld en zag dat Kadera vrijwilligers zocht en heb mij gemeld. Omdat ik graag flexibel inzetbaar wil zijn ben ik maatje van cliënten op het noodbed geworden.

Wat voor vrijwilligerswerk heb je gedaan?

Tot mijn pensioen ben ik mantelzorger voor mijn moeder en een overbuurman geweest. Mijn moeder is twee jaar geleden overleden.

Voor mijn buurman, die 92 jaar is en zelfstandig woont, ben ik nog steeds mantelzorger. Samen met enkele buurtgenoten en leden van de kerk waar mijn buurman bij aangesloten is.

Daarnaast ben ik vrijwilliger bij de Voorleesexpress. Een taal- voorleesproject van de Stadkamer in Zwolle.

Wat is een leuke ervaring die je zou willen delen?

Bij Kadera is elke situatie anders. Ik ontmoet vrouwen met en zonder kinderen. Oud en jong. Nederlandstalig of anderstalig. Dat maakt het werk zo leuk en gevarieerd.

Met één van de eerste vrouwen waar ik maatje van werd heb ik nog steeds contact. Per telefoon of ik stuur een kaartje. Zij is verhuisd van Zwolle naar Groningen en woont inmiddels in Den Haag. Het is mooi te zien dat het goed met haar gaat.

Is het ook wel eens lastig om vrijwilliger te zijn? Zo ja, wanneer/waarom?

Alle vrouwen die je ontmoet, hebben, zonder uitzondering, heel veel meegemaakt. De meeste van hen delen hun verleden en recente problemen met je. Ik heb ervaren dat als ik zelf niet zo lekker in mijn vel zit, ik het moeilijk vind er onvoorwaardelijk voor de vrouwen te zijn. Gelukkig is mij dat niet veel overkomen, maar toch.

Wat zou je mensen die overwegen om zich als vrijwilliger aan te melden, willen meegeven?

Als vrijwilliger werken bij Kadera is dankbaar werk. Je doet het niet alleen voor de vrouwen en de kinderen, maar ook voor jezelf.

Jolanda, 65 jaar

Ervaringsverhaal ex-cliënt

In deze serie laten we verschillende mensen die met Kadera te maken hebben, aan het woord. Aan de hand van een aantal vragen vertellen zij over hun ervaringen met Kadera, als cliënt, medewerker of vrijwilliger. Deze keer het verhaal van een ex-client van Kadera. 

Welke hulpverlening heb je bij Kadera gehad?

Ik heb ondersteuning gekregen om mijn trauma’s te verwerken, om zelfstandig te kunnen leven in de toekomst samen met mijn kinderen, en vooral om in mijn kracht te staan!

Hoe voelde je je toen je bij Kadera begon?

Ik voelde me toen heel onzeker, heel verlegen, waardeloos en ik durfde toen niemand te vertrouwen.

Wat heb je aan de hulpverlening bij Kadera gehad?

Ik sta nu stevig in mijn schoenen, ik kan goed voor mezelf opkomen en ik voel me waardevol. Ik heb veel bereikt, ik heb bijvoorbeeld in vier jaar tijd twee opleidingen afgerond. Ik heb één van mijn dromen uit laten komen en dat is een nieuwe baan vinden en goed voor mezelf en mijn kinderen zorgen. We wonen nu zelfstandig in een fijne veilige wijk en ik laat niemand mij meer mishandelen.

Wat was er moeilijk? En waarom?

Het was een moeilijke keuze om weg te gaan bij mijn ex omdat ik niet wilde dat mijn kinderen zonder hun vader zouden leven. Ik had geen ervaring met de crisisopvang, ik had er eerder nooit van gehoord. Ik heb verder geen familie in Nederland of vrienden die ik kan vertrouwen om mijn problemen mee te kunnen delen. Ik durfde daarom ook geen hulp te gaan zoeken. We moesten alle contacten van vroeger verbreken voor onze veiligheid en alles opnieuw beginnen.

Hoe gaat het nu met je?

Het gaat nu supergoed met mij en mijn kinderen! Ik werk bij de instelling waar ik stage heb gelopen tijden mijn studie. Ik kreeg direct een werkcontract aangeboden na mijn diploma-uitreiking en ik werk daar inmiddels twee jaar. Ik doe activiteitenbegeleiding met dementerende ouderen. Mijn kinderen doen het super goed op school en voetbal. Ik ben een hele trotse moeder!

Wat zou je aan nieuwe cliënten van Kadera willen zeggen?

Ik zou nieuwe cliënten vertrouwen willen geven in de hulp die Kadera aanbiedt. Ze zullen er nooit spijt van krijgen. Ik ben puur een product van Kadera, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Hoewel ik mezelf bijna nooit een compliment geef (daar ben ik te bescheiden voor😊 ) kan ik toegeven dat ik supertrots ben op wie ik ben geworden na mijn verblijf bij Kadera.

Ik zit nu lekker in mijn vel,  ik ben zelfverzekerd en vrolijker, ik geniet van mijn leven, ik voel me vrij, ik mag mijn eigen leven bepalen en eigen keuzes maken en we hebben een nieuw veilig netwerk opgebouwd.

Ervaringsverhaal cliënt Maryam

In deze serie laten we verschillende mensen die met Kadera te maken hebben, aan het woord. Aan de hand van een aantal vragen vertellen zij over hun ervaringen met Kadera, als cliënt, medewerker of vrijwilliger.

Welke hulpverlening heb je bij Kadera gehad?

Ik heb hulp gehad met alles. De hulp voor mijn kinderen was voor mij het belangrijkste. Toen de hulp voor mijn kinderen liep kon ik mij richten op mijn eigen ontwikkeling en mijn financiële zaken.

Hoe voelde je je toen je bij Kadera begon?

Ik heb een maand op het noodbed verbleven. Ik was eerst heel bang, omdat ik een slecht beeld had van de opvang, dit had ik omdat ik angst had dat ik mijn kinderen kwijt zou raken. Deze angst verdween naarmate ik de opvang leerde kennen.

Wat heb je aan de hulpverlening bij Kadera gehad?

Mijn casemanager, kinderhulpverlener en materieel dienstverlener waren top. Ik kon altijd bij hen terecht. Ik heb geleerd zelfstandig te mogen zijn en eigen keuzes te kunnen/mogen maken. Ik heb nieuwe mensen leren kennen en hierdoor een blijvend netwerk opgebouwd. Ik durf voor mezelf op te komen en te zeggen wat ik voel/ wil en word hierdoor gehoord.

Wat was er moeilijk? En waarom?

De lange periode op het noodbed was moeilijk omdat het onduidelijk was waar ik heen ging en daarnaast stond ook alles stil stond rondom de ontwikkeling van mijn kinderen. Mijn kinderen hebben een achterstand in taal, waar ik me zorgen over maakte.

Hoe gaat het nu met je?

Het gaat goed met mij en de kinderen. Ik heb een eigen huis. De kinderen gaan beiden naar school. Zelf volg ik ook een opleiding en ben bezig met het bouwen aan mijn toekomst.

Wat zou je aan nieuwe cliënten van Kadera willen zeggen?

Wees niet bang en sta open voor de hulp die je aangeboden krijgt. Ga samenwerken met je hulpverleners en neem hierin zelf de regie en je verantwoordelijkheid.

Geschreven door: Maryam (35 jaar)

Ervaringsverhaal cliënt

In deze serie laten we verschillende mensen die met Kadera te maken hebben, aan het woord. Aan de hand van een aantal vragen vertellen zij over hun ervaringen met Kadera, als cliënt, medewerker of vrijwilliger. Deze keer het verhaal van een cliënt van Kadera.

Welke hulpverlening heb je bij Kadera gehad?

Ik had bij kadera een casemanager en een materieel dienstverlener. De ene hielp mij met mijn problemen en de ander hielp mij met mijn financiële zaken. 

Hoe voelde je toen je bij Kadera begon?

Ik was heel blij maar ook bang. Ik had eindelijk vrijheid en ik begon aan mijn nieuwe leven. Het is ook eng omdat je een nieuwe stap zet.

Wat heb je aan de hulpverlening bij  Kadera gehad?

Wel veel. Bepaalde hulpverleners waar ik goed mee was waren er ook echt voor mij! Dat waardeer ik echt. 

Wat was er moeilijk en waarom?

Ik was net 18 jaar oud toen ik bij Kadera kwam. Voor mij was alles nieuw, ik begon een volwassen vrouw te worden die zelfstandig op eigen benen moest staan. De eerste dag dat ik bij Kadera kwam zei ik tegen mezelf ‘Nu begint het, je gaat sterk blijven en een mooi leven ervan maken ook al heb je superveel pijn’. Alles was nieuw voor mij maar ik bleef sterk en daarom ben ik heel ver gekomen. Het verblijven bij Kadera was ook wel lastig; nieuwe mensen om je heen, het is niet je eigen huisje je moet een keuken delen en soms een wc en een badkamer en dat was niet altijd even leuk.  

Hoe gaat het nu met je?

Ik ben nog steeds niet over mijn pijn heen. Als je een wondje hebt bloedt het eerst heel erg. Het bloed gaat ooit weg maar het litteken blijft je hele leven lang. Het is zo jammer dat vrouwen soms terecht moeten bij een opvang. Maar wij als vrouwen zijn zo sterk en kunnen bijna alles aan. Ik heb 9 maanden gewoond bij Kadera. 

Wat zou je aan nieuwe cliënten van Kadera willen zeggen?

Lieve jij, als ik, een meisje van net 18 jaar, dit allemaal heb kunnen doen kan jij het ook! Het gaat natuurlijk lastig zijn, vol pijn, je gaat dagen hebben dat je je machteloos gaat voelen maar vergeet niet elke dag is een nieuwe stap voor een mooi leven. Kijk in de spiegel en zeg  ‘Ik ben sterk en ik kan het! Ik wil een mooie toekomst voor mijzelf (en mijn kinderen)!’ En vergeet nooit: waar een wil is is een weg wij vrouwen zijn sterker dan wij denken!

Naam: anoniem (19)