Ontwikkelingen in de aanpak van huiselijk geweld

Huiselijk geweld is een ingrijpend en ernstig probleem in onze samenleving. Gelukkig zijn er steeds meer ontwikkelingen op het gebied van de aanpak van huiselijk geweld. In dit artikel bespreken we vijf ontwikkelingen die bijdragen aan een effectievere aanpak van huiselijk geweld.

1. Integrale aanpak

Een integrale aanpak van huiselijk geweld houdt in dat alle relevante partijen samenwerken in de aanpak van huiselijk geweld. Het gaat hierbij om politie, justitie, hulpverlening en andere betrokken instanties. Een integrale aanpak zorgt ervoor dat slachtoffers beter beschermd worden en daders sneller worden aangepakt. Kadera zet zich actief in voor een integrale aanpak van huiselijk geweld en werkt samen met verschillende instanties om dit te realiseren.

2. Meer aandacht voor kinderen

Kinderen die opgroeien in een gezin waar sprake is van huiselijk geweld, zijn vaak zelf slachtoffer of getuige van het geweld. Het is daarom van groot belang dat er meer aandacht komt voor deze kinderen. Kadera biedt verschillende programma’s en trainingen aan om deze kinderen te ondersteunen en te helpen bij het verwerken van hun ervaringen. Ieder kind in de opvang krijgt een eigen kinderhulpverlener die samen met het kind en de ouder aan de slag gaat om te zorgen voor herstel en een veilige toekomst.

3. Online hulpverlening

Online hulpverlening is de laatste jaren sterk in opkomst. Ook op het gebied van huiselijk geweld is online hulpverlening steeds vaker beschikbaar. Dit biedt voordelen voor mensen die niet fysiek naar een locatie kunnen of willen gaan, bijvoorbeeld vanwege angst voor de dader. Kadera is daarom in oktober 2021 een samenwerking gestart met het Radboud universitair medisch centrum om gezamenlijk onderzoek te verrichten naar de wisselwerking tussen online en offline hulpverlening bij huiselijk geweld. Kadera en SAFE benutten in deze samenwerking hun praktijkervaring en wetenschappelijke kennis. Op die manier wordt de expertise op het gebied van huiselijk geweld, (ex-)partnergeweld en online en offline hulpverlening samengebracht.

4. Aandacht voor preventie

Een andere ontwikkeling in de aanpak van huiselijk geweld is de grotere focus op preventie. Dit betekent dat er steeds meer aandacht wordt besteed aan het voorkomen van huiselijk geweld voordat het daadwerkelijk plaatsvindt. Er wordt bijvoorbeeld ingezet op voorlichting en trainingen om mensen bewust te maken van de risico’s van huiselijk geweld en hoe ze dit kunnen voorkomen. Door meer nadruk te leggen op preventie kan huiselijk geweld hopelijk in de toekomst worden verminderd of zelfs voorkomen.

Kadera draagt bij aan preventie van huiselijk geweld door middel van voorlichting en trainingen. Zo bieden we bijvoorbeeld voorlichting aan scholen en bedrijven om bewustwording over huiselijk geweld te vergroten en signalen te leren herkennen. Ook bieden we trainingen aan professionals in het sociaal domein om hen te leren hoe ze huiselijk geweld kunnen voorkomen en signaleren. Door deze preventieve maatregelen hoopt Kadera bij te dragen aan een samenleving waarin huiselijk geweld minder voorkomt.

5. Cultuursensitieve aanpak

Huiselijk geweld komt in alle lagen van de bevolking voor en heeft vaak te maken met cultuur- en geloofsovertuigingen. Het is daarom van belang dat er meer aandacht komt voor cultuursensitieve aanpak van huiselijk geweld. Kadera biedt cultuursensitieve hulpverlening aan, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende culturele en religieuze achtergronden.

Het is belangrijk dat we ons blijven inzetten voor het voorkomen en verminderen van huiselijk geweld en dat we ons blijven ontwikkelen om hierin succesvol te zijn. Kadera blijft zich daarom actief inzetten voor deze ontwikkelingen en hoopt hiermee een belangrijke bijdrage te leveren aan de aanpak van huiselijk geweld. We blijven ons inzetten voor een integrale aanpak, meer aandacht voor kinderen, online hulpverlening, preventie en een cultuursensitieve aanpak. Samen met alle betrokken partijen en professionals blijven we ons inzetten voor een veilige samenleving zonder huiselijk geweld.