Ervaringsverhaal Linda, coördinator toegang en trajecten 

In deze serie laten we verschillende mensen die met Kadera te maken hebben, aan het woord. Aan de hand van een aantal vragen vertellen zij over hun ervaringen met Kadera, als cliënt, medewerker of vrijwilliger. In deze aflevering komt Linda aan het woord. Zij is coördinator toegang en trajecten bij Kadera. 

Wie ben je en wat doe je bij Kadera?

Ik ben Linda, 40 jaar en ik ben 17 jaar werkzaam bij Kadera. Ik werk bij Kadera als coördinator toegang en trajecten. 

Waarom doe je dit werk? 

Ik ben als stagiaire begonnen bij Kadera. Ik kreeg na mijn jaarstage een contract aangeboden en na mijn afstuderen ben ik gebleven. Ik heb 16 jaar in de opvang gewerkt als casemanager en materieel dienstverlener. Ik heb dit met heel veel toewijding en plezier gedaan. Huiselijk geweld is echt een specialisme en dit past bij mij. In alle ogenschijnlijke onmogelijkheden en in (soms kritieke) veiligheidssituaties toch naar de mogelijkheden op zoek gaan en daarbinnen het verschil proberen te maken, dat drijft me. Na 16 jaar werd het voor mij tijd om iets anders en nieuws te gaan doen, het liefst binnen Kadera. Ik heb gesolliciteerd op de (interne) vacature bij team T&T en ik ben in februari dit jaar gestart. Ik heb gevonden wat ik zocht! Een hele nieuwe uitdaging binnen onze ‘tak’ in de aanpak huiselijk geweld. Het grootste verschil is dat ik mij nu vooral bezig houd met huiselijk geweld zaken die nog niet in veiligheid zijn gebracht en veel in de keten samenwerk. Het is heel erg leuk en mijn ervaring uit de opvang komt erg van pas! 

Daarnaast zet ik mij al jaren in voor de aanpak van huiselijk geweld binnen Caribisch Nederland. Ik ondersteun de vrouwenopvang op Bonaire die ik ook heb geholpen bij de oprichting en momenteel ondersteun ik de eilanden Saba en Sint Eustatius bij het opzetten van een eigen vrouwenopvang. Heel leuk en uitdagend.

Wat voor mensen zijn de cliënten van Kadera? 
Mensen die door samenloop van omstandigheden in een onveilige situatie verkeren of hebben verkeerd. Het zijn mensen die zo dapper zijn om om hulp te vragen en hulp te aanvaarden. Daar moet je je kwetsbaar voor opstellen en daar heb ik enorm veel bewondering voor. Het zijn mensen uit alle lagen van de bevolking met uiteenlopende culturele achtergronden. Het kan je buurman zijn, of de mevrouw die op de bus zit te wachten, de lerares van je kind of de maaltijdbezorger. Er is meer dat je niet weet van mensen dan wel…

Welke cliënt of situatie is je bijgebleven en waarom? 
Mijn allereerste client uit mijn stage omdat zij en haar kinderen ‘mijn’ eerste client waren. Ik denk nog steeds aan haar, hoe zou het met haar gaan? 

Wat is er moeilijk aan je werk? 
Ik vind het moeilijk als slachtoffers niet geholpen willen worden en daardoor steeds weer opnieuw in beeld komen. Je komt dan in een vicieuze cirkel terecht samen met andere betrokken ketenpartners. Zeker als er kinderen zijn dan gun je hen een veilige leefomgeving. Mijn norm van ‘normaal’ is niet altijd de ander zijn norm. Dat vind ik soms lastig. 

Wat hoop je dat je cliënten bereiken in het werk wat jullie samen doen?
Ik hoop dat de cliënten zich veilig en gesteund voelen. Volgens mij is veiligheid en niet alleen in het leven staan een basisbehoefte. 

Wat wil je zeggen tegen nieuwe cliënten en/of tegen slachtoffers van huiselijk geweld? 
Je voelt diep van binnen wat oke is en wat niet oke is. Als je voelt dat het niet oke is, zoek dan een luisterend oor; iemand die je kan steunen. Praten betekent niet gelijk weggaan uit de situatie of controleverlies. Er over praten is een eerste stap en gun jezelf kleine stappen in het moeilijke proces van huiselijk geweld. 

Ervaringsverhaal Florien, ambulant hulpverlener bij Kadera in Zwolle 

In deze serie laten we verschillende mensen die met Kadera te maken hebben, aan het woord. Aan de hand van een aantal vragen vertellen zij over hun ervaringen met Kadera, als cliënt, medewerker of vrijwilliger. In deze aflevering komt Florien aan het woord, zij is ambulant hulpverlener in Zwolle. 

Wie ben je en wat doe je bij Kadera? 

Ik ben Florien, ik ben 24 jaar en werk nu ongeveer een halfjaar bij Kadera, bij het ambulante team in Zwolle. 

Waarom doe je dit werk?

Ik ben zelf vroeger cliënt geweest bij Kadera en wilde graag mijn ervaringen inzetten om anderen in soortgelijke posities te helpen.

Wat voor mensen zijn de cliënten van Kadera?

Mensen die ongelooflijk sterk zijn, maar het zelf soms nog niet doorhebben. Ze kunnen in hun kracht gezet worden, of ze moeten een lichtpuntje van hoop leren zien waardoor ze macht over hun leven kunnen terugkijken en kunnen zien hoe sterk ze daadwerkelijk zijn.

Welke cliënt of situatie is je bijgebleven en waarom?

Een cliënt die wilde scheiden maar niet wist hoe. Zij was enorm sterk maar had gewoon niet de handvatten om door te zetten. Doordat wij die konden bieden, is zij enorm gegroeid en heeft ze haar eigen stem teruggekregen.

Wat is er moeilijk aan je werk?

Je hoort verschrikkelijke verhalen betreffende wat mensen meemaken en het is noodzakelijk voor jezelf om dit los te kunnen laten zodra je thuis bent. Dat kan best lastig zijn.

Wat hoop je dat je cliënten bereiken in het werk wat jullie samen doen?

Hun eigen stem en kracht terugvinden.

Wat wil je zeggen tegen nieuwe cliënten en/of tegen slachtoffers van huiselijk geweld?

Er is altijd hoop, er is altijd een lichtpuntje en je bent niet alleen.

Ervaringsverhaal client intensieve zorg Zwolle  

In deze serie laten we verschillende mensen die met Kadera te maken hebben, aan het woord. Aan de hand van een aantal vragen vertellen zij over hun ervaringen met Kadera, als cliënt, medewerker of vrijwilliger. In deze aflevering de ervaringen van een client van intensieve zorg Zwolle. 

Welke hulpverlening heb je bij Kadera gehad? 

Ik heb in de crisisopvang gezeten en ik verblijf nu op de afdeling intensieve zorg. Ik heb hulp gehad met praktische en financiële zaken en ik heb psychische hulpverlening gehad. Ook ben ik geholpen bij vervolghuisvesting. 

Hoe voelde je je toen je bij Kadera begon?

Ik voelde me deels verloren. Ik voelde me ook angstig en verdrietig. 

Wat heb je aan de hulpverlening bij Kadera gehad?

Ik heb heel veel aan de hulpverlening gehad. Ik ben erg dankbaar dat ik hulp krijg van Kadera om mijn leven weer op de rit te krijgen. Door groepsbijeenkomsten en trainingen te volgen, heb ik veel geleerd over mezelf en over de situatie waarin ik beland was. Het heeft me geholpen om dingen beter een plek te geven. Ik voel me weerbaar. 

Wat was er moeilijk? En waarom?

Het wonen in een gemeenschap met andere vrouwen en hun kinderen waarbij iedereen een rugzak meedraagt, kan soms zeer intensief zijn. Ik ervaar geen privacy en moet altijd goed oppassen voor mijn spullen en voor agressief gedrag van andere vrouwen of kinderen.

Hoe gaat het nu met je? 

Het gaat steeds beter. Ik heb heel veel bereikt. Soms is het moeilijk, maar alles heeft tijd nodig. Ik ben heel tevreden over mijn groei.

Wat zou je tegen nieuwe cliënten van Kadera willen zeggen?

Probeer alles aan te pakken in jezelf en bij Kadera. Maak gebruik van al het trainingsaanbod, stel je open, verwerk je trauma’s en neem de rust voor jezelf. Je verdient het leven! 

Vacature: De klachtencommissie Cliënten (KCC) zoekt een nieuw lid

De klachtencommissie Cliënten (KCC) van Humanitas Onder Dak en Kadera aanpak huiselijk geweld zoekt een nieuw lid.

Wegens het eindigen van de zittingstermijn van één van haar leden zoekt de commissie een nieuw lid voor de klachtencommissie Cliënten. Het betreft een onbezoldigde functie; er is een onkostenregeling van kracht.   


Humanitas onder Dak
Humanitas Onder Dak is een vangnetorganisatie (een Maatschappelijke Opvang organisatie) die werkt vanuit de grondwaarden: eigen kracht, eigen regie, eigen verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid. Humanitas Onder Dak biedt met een vraaggericht aanbod hulp aan mensen, die de aansluiting met de samenleving (in termen van meedoen/participeren) zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken. Humanitas Onder Dak helpt het evenwicht in wonen, werk (waaronder dagbesteding/zingeving), eigen inkomen en toegang tot (sociale) voorzieningen te herstellen en zorgt ervoor dat mensen mee kunnen blijven doen in de samenleving.

Kadera aanpak huiselijk geweld
Kadera zet zich in voor veiligheid in relaties, nu en later. Kadera wil veiligheid in gezinnen en relaties duurzaam herstellen, kans op herhaling van geweld en misbruik verkleinen en Kadera werkt aan herstel om herhaling en terugval te voorkomen. Dit doet Kadera samen met de cliënt, haar systeem en betrokken ketenpartners. Kadera wil de geweldspatronen duurzaam stoppen en de intergenerationele overdracht van geweld doorbreken. Dit wordt gedaan door vrouwen, mannen en hun kinderen op te vangen en ook door voorlichting en trainingen te verzorgen. Bij voorkeur voorkomt Kadera opname in de opvang en bieden we begeleiding bij mensen thuis.

Samenstelling KCC
De KCC bestaat uit ten minste vier leden, waarvan de leden in hun oordeelsvorming en positie onafhankelijk zijn van het bestuur beide instellingen. De commissie is ingesteld en in stand gehouden door het bestuur van de beide instellingen om klachten van cliënten te behandelen en daarover aanbevelingen te doen aan het betreffende bestuur. De commissie heeft, buiten eventuele klachtbehandeling om, een vergaderfrequentie van twee keer per jaar met als vergaderlocatie Hengelo (O) of Enschede. De KCC wordt bijgestaan door een door de commissie aangewezen ambtelijk secretaris. De benoeming is voor een periode van vier jaar. De leden en hun plaatsvervangers kunnen voor één aansluitende periode van vier jaar worden herbenoemd.

Profiel vacature
De commissie werkt met een portefeuilleverdeling en zoekt een nieuw lid voor de portefeuille ‘juridisch’. De voorkeur gaat uit naar iemand met kennis en ervaring op het gebied van juridische zaken. Voor de leden van de KCC gelden algemene competentieprofielen. Het is aan de KCC erop toe te zien dat de competenties goed vertegenwoordigd zijn.

Algemeen competentieprofiel:

  • De leden onderschrijven de missie en visie van de beide instellingen.
  • De leden beschikken over het empathisch vermogen een klacht vanuit het perspectief van de cliënt te benaderen.
  • De leden zijn in staat met diverse belangen om te gaan.

Ten aanzien van de samenstelling van de commissie, zoals opgenomen in artikel 2.1 in het reglement externe klachtenregeling, is het van belang dat:

  • De commissie streeft naar een goede man/vrouw-verdeling
  • De commissie het cliëntperspectief bewaakt al dan niet in de vorm van ervaringsdeskundigheid.

De belangstellingsgesprekken zullen gevoerd worden op dinsdagmiddag 14 november aanstaande te Hengelo.

Geïnteresseerd?
U wordt van harte uitgenodigd om uw belangstelling schriftelijk kenbaar te maken voor 3 november 2023 en te sturen naar:

Klachtencommissie Cliënten van Humanitas Onder Dak en Kadera
t.a.v. de ambtelijk secretaris
p/a Postbus 1100
7550 BC Hengelo

of naar:

Klachtencommissie Cliënten van Humanitas Onder Dak en Kadera
t.a.v. de ambtelijk secretaris
p/a Postbus 1058
8001 BB Zwolle

of per mail naar
Klachtencommissie Cliënten van Humanitas Onder Dak en Kadera
Mevrouw C.P.E. de Maar, ambtelijk secretaris klachtencommissie cliënten
info@millepede.nl

Meer informatie?
Voor meer informatie verwijzen we naar de websites van beide organisaties:

http://www.humanitasonderdak.nl/http://www.kadera.nl/

U kunt ook contact opnemen voor meer informatie met de voorzitter van de KCC, Ed Wallinga, hij is bereikbaar onder 06-10942050.