Vacature: De klachtencommissie Cliënten (KCC) zoekt een nieuw lid

De klachtencommissie Cliënten (KCC) van Humanitas Onder Dak en Kadera aanpak huiselijk geweld zoekt een nieuw lid.

Wegens het eindigen van de zittingstermijn van één van haar leden zoekt de commissie een nieuw lid voor de klachtencommissie Cliënten. Het betreft een onbezoldigde functie; er is een onkostenregeling van kracht.   


Humanitas onder Dak
Humanitas Onder Dak is een vangnetorganisatie (een Maatschappelijke Opvang organisatie) die werkt vanuit de grondwaarden: eigen kracht, eigen regie, eigen verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid. Humanitas Onder Dak biedt met een vraaggericht aanbod hulp aan mensen, die de aansluiting met de samenleving (in termen van meedoen/participeren) zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken. Humanitas Onder Dak helpt het evenwicht in wonen, werk (waaronder dagbesteding/zingeving), eigen inkomen en toegang tot (sociale) voorzieningen te herstellen en zorgt ervoor dat mensen mee kunnen blijven doen in de samenleving.

Kadera aanpak huiselijk geweld
Kadera zet zich in voor veiligheid in relaties, nu en later. Kadera wil veiligheid in gezinnen en relaties duurzaam herstellen, kans op herhaling van geweld en misbruik verkleinen en Kadera werkt aan herstel om herhaling en terugval te voorkomen. Dit doet Kadera samen met de cliënt, haar systeem en betrokken ketenpartners. Kadera wil de geweldspatronen duurzaam stoppen en de intergenerationele overdracht van geweld doorbreken. Dit wordt gedaan door vrouwen, mannen en hun kinderen op te vangen en ook door voorlichting en trainingen te verzorgen. Bij voorkeur voorkomt Kadera opname in de opvang en bieden we begeleiding bij mensen thuis.

Samenstelling KCC
De KCC bestaat uit ten minste vier leden, waarvan de leden in hun oordeelsvorming en positie onafhankelijk zijn van het bestuur beide instellingen. De commissie is ingesteld en in stand gehouden door het bestuur van de beide instellingen om klachten van cliënten te behandelen en daarover aanbevelingen te doen aan het betreffende bestuur. De commissie heeft, buiten eventuele klachtbehandeling om, een vergaderfrequentie van twee keer per jaar met als vergaderlocatie Hengelo (O) of Enschede. De KCC wordt bijgestaan door een door de commissie aangewezen ambtelijk secretaris. De benoeming is voor een periode van vier jaar. De leden en hun plaatsvervangers kunnen voor één aansluitende periode van vier jaar worden herbenoemd.

Profiel vacature
De commissie werkt met een portefeuilleverdeling en zoekt een nieuw lid voor de portefeuille ‘juridisch’. De voorkeur gaat uit naar iemand met kennis en ervaring op het gebied van juridische zaken. Voor de leden van de KCC gelden algemene competentieprofielen. Het is aan de KCC erop toe te zien dat de competenties goed vertegenwoordigd zijn.

Algemeen competentieprofiel:

  • De leden onderschrijven de missie en visie van de beide instellingen.
  • De leden beschikken over het empathisch vermogen een klacht vanuit het perspectief van de cliënt te benaderen.
  • De leden zijn in staat met diverse belangen om te gaan.

Ten aanzien van de samenstelling van de commissie, zoals opgenomen in artikel 2.1 in het reglement externe klachtenregeling, is het van belang dat:

  • De commissie streeft naar een goede man/vrouw-verdeling
  • De commissie het cliëntperspectief bewaakt al dan niet in de vorm van ervaringsdeskundigheid.

De belangstellingsgesprekken zullen gevoerd worden op dinsdagmiddag 14 november aanstaande te Hengelo.

Geïnteresseerd?
U wordt van harte uitgenodigd om uw belangstelling schriftelijk kenbaar te maken voor 3 november 2023 en te sturen naar:

Klachtencommissie Cliënten van Humanitas Onder Dak en Kadera
t.a.v. de ambtelijk secretaris
p/a Postbus 1100
7550 BC Hengelo

of naar:

Klachtencommissie Cliënten van Humanitas Onder Dak en Kadera
t.a.v. de ambtelijk secretaris
p/a Postbus 1058
8001 BB Zwolle

of per mail naar
Klachtencommissie Cliënten van Humanitas Onder Dak en Kadera
Mevrouw C.P.E. de Maar, ambtelijk secretaris klachtencommissie cliënten
info@millepede.nl

Meer informatie?
Voor meer informatie verwijzen we naar de websites van beide organisaties:

http://www.humanitasonderdak.nl/http://www.kadera.nl/

U kunt ook contact opnemen voor meer informatie met de voorzitter van de KCC, Ed Wallinga, hij is bereikbaar onder 06-10942050.