Raad van toezicht

Vacature lid raad van toezicht met aandachtsgebied maatschappelijk-financieel

Kadera zet zich in voor veiligheid in relaties, nu en later. Kadera wil veiligheid in gezinnen en relaties duurzaam herstellen, kans op herhaling van geweld en misbruik verkleinen en Kadera werkt aan herstel om herhaling en terugval te voorkomen. Dat doen we samen met de cliënt, zijn/haar systeem en betrokken ketenpartners. We willen geweldspatronen duurzaam stoppen en de intergenerationele overdracht van geweld doorbreken.

Dit doen we door vrouwen, mannen en hun kinderen op te vangen en ook door voorlichting en trainingen te verzorgen. Bij voorkeur voorkomen we opname in de opvang en bieden we begeleiding bij mensen thuis.

Op 1 september treedt een lid van de raad van toezicht af. Stichting Kadera aanpak huiselijk geweld heeft dan ook de volgende vacature:

LID RAAD VAN TOEZICHT

Gezien de samenstelling van de huidige raad van toezicht zijn wij op zoek naar een dynamische en enthousiaste man of vrouw met ervaring in de politiek of het maatschappelijke veld.

Algemeen

De raad van toezicht bewaakt:

 • realisatie van de (statutaire) doelstellingen van de organisatie;
 • strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de organisatie;
 • opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 • financiële verslaglegging;
 • kwaliteit en veiligheid van hulpverlening;
 • naleving van wet- en regelgeving;
 • verhouding met belanghebbenden;
 • het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de stichting;
 • continuïteit van het bestuur van de organisatie.

Een delegatie van de raad van toezicht neemt halfjaarlijks deel aan een vergadering van de raad van bestuur en ondernemingsraad waarin de grote lijnen van de organisatie besproken worden. Minstens eenmaal per jaar sluit een delegatie van de raad van toezicht aan bij een vergadering van de cliëntenraden.

De raad van toezicht komt circa zesmaal per jaar bijeen (reguliere vergaderingen en commissiebijeenkomsten), naast in ieder geval aanvullende bijeenkomsten met de medezeggenschapsorganen. Jaarlijks evalueert de raad van toezicht het eigen functioneren. De raad van toezicht bestaat uit vier leden. Uitgangspunten zijn de doelen van Kadera en de governancecode NVTZ. De leden ontvangen een vergoeding conform de richtlijnen van de NVTZ.

Functie:

Elk lid van de raad van toezicht:

 • is in staat vanuit de doelen van Kadera toezicht te houden;
 • bewaakt een gezonde exploitatie;
 • voert de werkgeverstaak uit ten opzichte van de directeur-bestuurder;
 • heeft een toetsende rol bij de bewaking van de maatschappelijke doelstellingen van Kadera;
 • geeft gevraagd en ongevraagd advies (klankbordfunctie) aan de directeur-bestuurder;
 • ondersteunt de strategische koers van Kadera;
 • is een teamspeler, gericht op samenwerking, met een onafhankelijke inbreng;
 • is in staat kritisch en constructief ook de gevoelige thema’s bespreekbaar te maken;
 • is verbindend en sensitief op mens en proces;
 • heeft voldoende beschikbaarheid (en flexibiliteit) om circa tien reguliere bijeenkomsten per jaar en in voorkomende gevallen extra bijeenkomsten bij te wonen, die doorgaans op maandagmiddag en -avond plaatsvinden.

Indien een lid van de raad van toezicht andere (neven)functie(s) heeft, zijn deze niet conflicterend met de positie en doelstelling van Kadera.

Beoogde lid:

 • heeft een relevant maatschappelijk netwerk;
 • heeft bij voorkeur ervaring in of met maatschappelijke dienstverlening, bedrijfsleven of politiek;
 • heeft kennis en ervaring op het gebied van met name de financiële bedrijfsvoering en is sterk in het interpreteren van cijfers en het onderkennen van risico’s;
 • legt het verband tussen het financiële beleid en de strategische koers van de organisatie;
 • maakt deel uit van de auditcommissie.

Profiel

 • academisch werk- en denkniveau;
 • strategische, bedrijfskundige oriëntatie (ervaring in het bedrijfsleven);
 • bestuurlijke ervaring in een (publiek-private) maatschappelijke context waarin maatschappelijke, politieke en bestuurlijke belangen zich manifesteren;
 • sterke affiniteit met de maatschappelijke doelstellingen van Kadera, bijvoorbeeld door ervaringen met de doelgroep waarvoor Kadera zich inzet;
 • politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
 • gevoel voor maatschappelijke verhoudingen, oog voor soms tegenstrijdige in- en externe belangen en dit mee te kunnen wegen in de oordeels- en besluitvorming;
 • inzicht in taak- en rolverdeling tussen raad van toezicht en bestuur;
 • gevoel voor de verhoudingen tussen medezeggenschap ondernemingsraad en cliëntenraad, bestuur en toezicht;
 • beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen.

Informatie en sollicitatie

Voor meer informatie over Kadera kunt u terecht op onze website: www.kadera.nl

Voor informatie over de functie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Groenberg, voorzitter rvt, beschikbaar op woensdag 31 augustus en dinsdag 6 september tijdens kantooruren via tel. 06‑5069 4995 of met de heer A. Verburg, vicevoorzitter rvt en voorzitter auditcommissie, tel. 06‑539 222 80.

Uw motivatie, inclusief curriculum vitae, kunt u, tot uiterlijk 15 september 2022, richten aan de raad van toezicht via mail: aboers@kadera.nl

De gesprekken vinden plaats in Zwolle.