Wet Meldcode

Kadera ondersteunt organisaties bij de invoering van een eigen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, middels:

- scholing

- ondersteuning in het op maat maken van de meldcode

- ondersteuning bij de implementatie van de op maat gemaakte meldcode

Het signaleren van en handelen bij (vermoedens van) geweld is meestal niet eenvoudig. Professionals die geweld signaleren, twijfelen vaak of hun vermoedens terecht zijn. De wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, die medio 2013 van kracht is gegaan, verplicht organisaties en individuele beroepsbeoefenaren in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie, te gaan werken met een meldcode. De meldcode is een praktisch stappenplan, waarin in vijf stappen beschreven wordt hoe te handelen wanneer huiselijk geweld of kindermishandeling wordt gesignaleerd.

Er zijn verschillende materialen beschikbaar die professionals kunnen ondersteunen in het werken met de meldcode, zoals routekaarten en signaalkaarten.

De Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Op 1 juli 2013 is de wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. En per 1 januari 2019 is het afwegingskader toegevoegd bij de meldcode. Deze wet geldt voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie. Organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren in deze sectoren dienen een meldcode op te stellen toegeschreven naar de eigen praktijksituatie. De verplichte meldcode heeft tot doel beroepskrachten te ondersteunen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

De stappen van de meldcode

De meldcode beschrijft in vijf stappen hoe te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling:

Stap 1:  In kaart brengen van signalen.

Stap 2:  Collegiale consultatie en eventueel raadplegen van Veilig Thuis: het advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

Stap 3:  Gesprek met de betrokkene(n).            

Stap 4:  Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling, bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.

Stap 5:  Het afwegingskader in de meldcode doornemen en beslissen:

Is melden noodzakelijk? Is zelf hulpverlening bieden of organiseren mogelijk?