Bestuur

Het Bestuur wordt uitgeoefend door een eenhoofdige Raad van Bestuur, de directeurbestuurder mevrouw W.B.P. Wielakker. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten.

Stichting Kadera aanpak huiselijk geweld is ABNI-geregistreerd. Het RSIN-nummer (fiscaal nummer) is 8094 00 200.

De bezoldiging van de directeurbestuurder en de medewerkers geschiedt middels de CAO Sociaal Werk. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een bezoldiging conform de Zorgbrede Governancecode.

Verdere informatie kunt u in ons jaarverslag vinden.